Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Pilbārži”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2021.gada 8.decembra sēdes lēmumu Nr.43. “Par detālplānojuma “Pilbārži” apstiprināšanu, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 21/2021.) apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam “Pilbārži”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Ar apstiprināto detālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā (52.darbavieta, tālrunis 29822574), pašvaldības tīmekļa vietnē “www.kekavasnovads.lv” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla “www.geolatvija.lv” sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Detālplānojumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas, Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, viena mēneša laikā no tā publikācijas dienas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par apstiprināšanu

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

     1.lapa – Esošā izmantošana

     2.lapa – Plānotā (atļautā) izmantošana

     3.lapa – Apgrūtinājumu plāns

     4.lapa – Inženierkomunikāciju izvietojums

     5.lapa – Zemes ierīcības projekts

     Topogrāfiskais plāns

Paskaidrojuma raksts

 

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

21.12.2021.

  Drukāt