Informatīvais ziņojums par Ķekavas novada Baložu pilsētas nekustamā īpašuma Rīgas ielā 59 (kadastra numurs 8007 002 1726) detālplānojuma apstiprināšanu

 

Ķekavas novada dome paziņo, ka 2021.gada 18.augusta domes sēdē (lēmums Nr.23, protokols Nr.9/2021) apstiprināts Ķekavas novada Baložu pilsētas nekustamā īpašuma Rīgas ielā 59 (kadastra numurs 8007 002 1726)  detālplānojums un vides pārskats.

 

Kā plānošanas dokumentā integrēti vides apsvērumi

 

Ķekavas novada Baložu pilsētas nekustamā īpašuma Rīgas ielā 59  detālplānojums (kadastra numurs 8007 002 1726)  (turpmāk - detālplānojums) ir vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas detalizē vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un nosaka prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizē aprobežojumus.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis un uzdevumi noteikti darba uzdevumā un ietvēra spēkā esošā Ķekavas novada teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas detalizāciju pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas ielā 59 teritorijas daļā, lai ilgtermiņā īstenotu attīstības ieceri -biznesa dārza izveide, paredzot vienotu ielu, ceļu un inženiertīklu kopuma izveidi gan detālplānojuma teritorijā, gan pieguļošajās teritorijās. Ražošanas un tehniskās apbūves teritorijā (R) paredzēti plānotās (atļautās) izmantošanas veidi - vieglās rūpniecības uzņēmumi (B un C kategorijas, nav atļauti A kategorijas uzņēmumi), atklāta uzglabāšana, noliktavas, visa veida autoapkopes/servisa centri, tehniskās apkopes stacijas, automazgātavas, vairumtirdzniecības iestāde, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, u.c. darījumu objekti. Kā Līnijbūvju izbūves teritorijas (L) izdalītas esošās un plānotās ielas vai to daļas sarkanajās līnijās detālplānojuma teritorijā - esošā Rīgas ielas daļa, esošā Kalnu iela, plānotās Sudrabkalnu iela un Purva iela. Detālplānojuma īstenošana paredzēta pakāpeniski, sadalot teritorijas attīstību vairākās kārtas - 1.kārtā (īstermiņā) plānots īstenot attīstības ieceri - pašapkalpošanās automazgātavas ierīkošana, bet 2.kārtā (ilgtermiņā) - biznesa dārza izveide. Plānotās mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) attīstība šī detālplānojuma izstrādes ietvaros nav paredzēta. DzM zemes vienības sadalīšanai un/vai apbūvei izstrādājams jauns detālplānojums vai  detālplānojuma grozījumi.

 

Lai izvērtētu sagaidāmo ietekmi uz vidi saistībā ar detālplānojuma īstenošanu, ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma ietvaros tika izstrādāts vides pārskats. Vides pārskata mērķis ir novērtēt detālplānojuma īstenošanas iespējamo jeb prognozējamo ietekmi uz apkārtējās dabas un iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti, ņemot vērā detālplānojuma izstrādes mērķi, uzdevumus un teritorijas, kuras varētu tikt ietekmētas, kā arī izvērtējot esošo situāciju dabā un iespējamos vides riskus. Vides pārskatā, atbilstoši detālplānojuma darba uzdevuma prasībām un detalizācijas pakāpei, veikta pieejamās informācijas un datu analīze. Identificētas, aprakstītas un izvērtētas detālplānojuma risinājumu iespējamās ietekmes uz vidi un iespējamās alternatīvas teritorijas attīstībai, kā arī sniegtas rekomendācijas vides risku minimizēšanai.

 

Vides pārskatā papildus uzmanība tika pievērsta tam, kā automazgātavas un plānotā biznesa parka teritorijas attīstība tiek sabalansēta ar apkārtējās dabas un Baložu pilsētas iedzīvotāju dzīves vides (virszemes un pazemes ūdeņi, ūdensgūtnes, bioloģiskā un ainaviskā daudzveidība, atmosfēras gaisa kvalitāte, vides troksnis u.c.) aizsardzību, saglabāšanu un to kvalitātes nepasliktināšanu. Detālplānojumā paredzēti dažādi pasākumi - aizsargjoslas un būvlaides, nosacījumi automazgātavas darbībai un biznesa parka attīstībai, tai skaitā  nodrošinājumam ar inženiertīkliem, patentētu inovatīvu tehnoloģiju izmantošanai u.c. pasākumi, kas gan tieši, gan netieši samazinās antropogēno slodzi uz vidi.  Pozitīvi vērtējams, ka detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumos ir iekļautas prasības aizsargstādījumu veidošanai gar esošo Kalnu ielu un plānoto Sudrabkalnu ielu, pieslēguma veidošanai pie centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkliem, mitruma un piesārņojuma izplatību mazinošai aizsargsienai plānotās automazgātavas teritorijā, ūdens attīrīšanas sistēmas pilnai apkopei, plānotā biznesa parka teritorijā nav atļauti piesārņojošie A kategorijas uzņēmumi u.c. prasības.

 

Kā ņemts vērā vides pārskats, izteiktie atzinumi, sabiedriskās apspriešanas rezultāti

 

Detālplānojums un vides pārskats tika izstrādāts vienlaicīgi, tādejādi jau izstrādes laikā plānošanas dokumentā pēc iespējas tika ietverti vides pārskata priekšlikumi un ieteikumi.

 

Sagatavojot detālplānojumu, izvērtēti un ņemti vērā (atbilstoši detālplānojuma darba uzdevumam, un plānošanas dokumenta kompetencei) kompetento institūciju nosacījumi.

 

Sabiedrības informēšanai par detālplānojuma un vides pārskata izstrādi notika publiskā apspriešana saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Detālplānojuma un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas laikā (12.05.2021.-10.06.2021.) tika organizēta attālinātā publiskās apspriešanas sanāksme ZOOM platformā (27.05.2021.). Par detālplānojuma risinājumiem kopā tika saņemti 12 atzinumi. Atzinumi saņemti no VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes, Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas, Veselības inspekcijas, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, AS “Sadales tīkls”, AS “Gaso”, SIA “Tet”, VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas, Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības, SIA “Baložu komunālā saimniecība” un Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības  pārvaldes būvinženiera. Būtiskākos ieteikumus un rekomendācijas papildinājumiem un precizējumiem iespējamo vides risku novēršanai vai mazināšanai detālplānojuma teritorijā sniedza VVD Rīgas  reģionālā vides pārvalde un VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa, un ieteikumi/rekomendācijas tika ņemti vērā. Publiskās apspriešanas laikā fizisko un juridisko personu priekšlikumi netika saņemti.

 

Par Vides pārskata projektu atzinumus sniedza četras kompetentās institūcijas - Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģiona administrācija, VVD Lielrīgas reģionālā vides pārvalde un Veselības inspekcija. Atbilstoši atzinumos norādītajam Vides pārskata informācija tika precizēta un papildināta. Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk - VPVB) 16.08.2021. atzinumā Nr.4-03/4 konstatēja, ka vides pārskats sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī sniedza rekomendācijas papildinājumiem un precizējumiem, kas tika ņemti vērā.

 

Pamatojums, kāpēc no visiem iespējamiem risinājuma variantiem izraudzīts pieņemtais variants

 

Detālplānojuma izstrādes laikā tika apspriesti un analizēti dažādi risinājumi - trīs attīstības scenāriji jeb alternatīvas. “Nulles” alternatīva jeb 1.alternatīva, kad detālplānojums netiek izstrādāts un teritorijā tiek saglabāta esošā izmantošana (mazdārziņi, krūmāji, meži, citas izmantošanas) un nekustamā īpašuma lietošanas mērķis “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101). 2.alternatīva, kad ar detālplānojuma risinājumiem tiek paredzēta visa nekustamā īpašuma Rīgas iela 59 teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas detalizācija, tajā skaitā Plānotās mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) attīstības īstenošana – zemes ierīcība un mazstāvu dzīvojamo māju būvniecība. 3.alternatīva - ar detālplānojuma risinājumiem tiek detalizēts tikai Ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas (R) attīstības priekšlikums nekustamā īpašuma Rīgas ielā 59 teritorijas daļā starp Rīgas ielu, Kalnu ielu, plānoto Sudrabkalnu ielu un plānoto Purva ielu. Detālplānojuma projekta izstrādes gaitā, ņemot vērā vides pārskata rekomendācijas, tika izvēlēts īstenot 3.alternatīvu. Īstenojot 3.alternatīvu, tiks līdzsvarots samērīguma princips. Plānojot saimnieciskās darbības attīstību daļā no detālplānojuma teritorijas, tiks ievēroti pašvaldības ilgtermiņa attīstības uzstādījumi un mērķi - Pierīgas Urbānajā telpā, Baložu pilsētas ekonomiski aktīvajā zonā pie esošās kūdras fabrikas veidot darījumu un ražošanas teritorijas ar nebūtisku ietekmi uz vidi. Industriālās teritorijas Baložu pilsētā tiks koncentrētas vienā pilsētas daļā, tādejādi pēc iespējas samazinot potenciālo konfliktu veidošanos starp dažādiem izmantošanas veidiem (ražošana, dzīves vide) ar atšķirīgām interesēm. Tiks veicināta  daļēji degradēto teritoriju sakārtošana un atgriešana aktīvajā apritē, vides standartiem atbilstošas tehniskās infrastruktūras attīstība un līdz ar to arī vides kvalitātes paaugstināšanās.

 

Detālplānojuma risinājumos noteiktā plānotā (atļautā) izmantošana uzskatāma par pozitīvi vērtējamu kompromisa risinājumu, kur izstrādes laikā tika panākta vienošanās starp visām iesaistītajām pusēm – pašvaldību, kompetentajām institūcijām (nosacījumu un atzinumu sniedzējiem), iedzīvotājiem un potenciālajiem biznesa parka teritorijas nomniekiem (uzņēmējiem). Nosakot detālplānojuma risinājumus un izvēloties 3.attīstības alternatīvu, tika sabalansētas pašvaldības un sabiedrības intereses ar teritorijas ilgtspējīgas attīstības iespējām.

 

Kopumā vērtējot detālplānojuma īstenošanas iespējamo ietekmi, kā rezultātā netiek mainīts teritorijas plānojumā  noteiktais nekustamā īpašuma  Rīgas ielā 59 funkcionālais zonējums un līdz ar to var tikt veikta atbilstoša teritorijas attīstība un saimnieciskā darbība (automazgātavas izveide, plānoto ielu izbūve, ilgtermiņā -  biznesa parka būvniecība), var secināt, ka - kā jau jebkura saimnieciskā darbība - detālplānojuma īstenošana nepārprotami atstās zināmu ietekmi gan uz dabisko vidi (samazinās mežu zemju platības), gan blīvi apdzīvotās vietas - Baložu pilsētas - apkārtējo vidi (no saimnieciskās darbības veidojas troksnis, putekļi, transporta kustība, vibrācija). Tajā pašā laikā, ņemot vērā plānojamās teritorijas daļas un tai blakus esošo teritoriju (bijušās DUS cisternas, neapsaimniekotie mazdārziņi) samērā degradēto vidi, tiks veicināta arī teritorijas sakārtošana un atbilstība augstākiem vides kvalitātes standartiem, integrējot šo teritoriju Baložu pilsētā esošo ražošanas objektu/teritoriju un plānoto  biznesa parku (vieglās ražošanas uzņēmumi, noliktavas, pakalpojumi) plašākā struktūrā. Līdz ar to, ievērojot detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus, kā arī normatīvo aktu prasības, pie plānotās darbības veikšanas sabalansējot gan vides, gan dabas aizsardzības, gan apkārtējās apbūves intereses un līdzāspastāvēšanu,  detālplānojuma īstenošanā netiek prognozētas būtiskas ietekmes uz vides kvalitāti.

 

Ziņas par pasākumiem plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringa veikšanai, norādot monitoringa ziņojuma iesniegšanas termiņus

 

Lai konstatētu detālplānojuma īstenošanas iespējamo negatīvo tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, tiks veikts plānošanas dokumenta īstenošanas monitorings. Monitorings tiks veikts, izmantojot valsts vides monitoringa un citus pieejamos datus, salīdzinot vēsturiskos un aktuālos datus par detālplānojuma un tās apkārtnes teritoriju. Veicot monitoringu, tiks pievērsta uzmanība vides pārskatā norādītajām problēmām, ar tām saistītajām nozarēm, lai, veidojot statistiku ilgākā laika periodā, varētu novērtēt piesārņojuma izmaiņas un prognozēt tā iespējamo attīstību.

 

Detālplānojuma īstenošanas monitoringa ziņojums tiks izstrādāts vismaz vienu reizi plānošanas periodā – 2028.gadā, un VPVB, vadoties no labas pārvaldības prakses un lietderības apsvērumiem, rekomendē darbības ierosinātājiem un pašvaldībai izvērtēt iespējas monitoringa ziņojumu apvienot ar plašākas apkārtnes/novada teritorijas plānošanas monitoringu.

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

31.08.2021.

  Drukāt