Paziņojums par detālplānojuma projekta un vides pārskata nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 59, Baložos, Ķekavas novadā apstiprināšanu

 

Ķekavas novada dome 2021.gada 18.augustā pieņēmusi lēmumu Nr. 23 “Par detālplānojuma projekta un vides pārskata nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 59, Baložos, Ķekavas novadā apstiprināšanu” (protokols Nr. 9/2021.).

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – biznesa dārza izveide nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 59 (kadastra numurs 8007 002 1726), Baložos, Ķekavas novadā, 6,6167 ha platībā, paredzot vienotu ielu, ceļu un inženiertīklu kopuma izveidi gan detālplānojuma teritorijā, gan ar pieguļošajām teritorijām, detālplānojuma iespējamu realizāciju pa daļām, nosakot tā īstenošanas kārtas, un vismaz šādus plānotās (atļautās) izmantošanas veidus: vieglās rūpniecības uzņēmumi, atklāta uzglabāšana, noliktavas, visa veida autoapkopes/servisa centri, tehniskās apkopes stacijas, automazgātavas.

 

Ar lēmuma pilnu saturu, detālplānojumu un vides pārskatu var iepazīties Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī - iepriekš piesakoties pa tālr. 25636820 – klātienē, Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 


Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par apstiprināšanu

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

     1.lapa – Topogrāfiskais plāns

     2.lapa – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

     3.lapa – Plānoto inženierbūvju plāns

     4.lapa – Zemes ierīcības darbu plāns

Paskaidrojuma raksts

Vides pārskats

 

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

31.08.2021.

  Drukāt