Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Lācēni”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2020.gada 27.februāra sēdes lēmumu Nr. 3. “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Lācēni”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 7.) apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam “Lācēni”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Detālplānojumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas, Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, viena mēneša laikā no tā publikācijas dienas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Ar apstiprināto detālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā (52.darba vieta, tālrunis 67847161), pašvaldības tīmekļa vietnē “www.kekavasnovads.lv” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla “www.geolatvija.lv” sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par apstiprināšanu (pielikums)

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

     1.lapa – Teritorijas pašreizējās izmantošanas un apgrūtinājumu plāns

     2.lapa – Zemes vienību sadalījuma, plānotās (atļautās) izmantošanas un inženierkomunikāciju plāns

     3.lapa – Sarkano līniju plāns

     4.lapa – Transporta kustības shēma un adresācijas priekšlikums

     5.lapa – Elektroapgādes nodrošinājuma shēma

     6.lapa – Vidējā spiediena gāzes apgādes nodrošinājuma shēma

     7.lapa – Ūdens un kanalizācijas sistēmu izvietojuma shēma

     8.lapa – Elektronisko sakari tīkla izvietojuma shēma

     9.lapa – Meliorācijas risinājumu shēma

     10.lapa – Vertikālais plānojums

     11.lapa – Zemes ierīcības projekta plāns

Paskaidrojuma raksts

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

20.03.2020.

 

 

  Drukāt