Paziņojums par detālplānojuma “Ķirši”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā atcelšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 8.jūnija sēdes lēmumu “Par detālplānojuma “Ķirši”, Rāmavā,  Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā un Ķekavas novada domes 2014.gada 9.oktobra lēmuma 2.§.6 atcelšanu” (protokols nr.11) atcelts detālplānojums “Ķirši”, nekustamā īpašuma “Ķirši”, kadastra numurs 8070 007 0310, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 007 0310, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Lēmums par detālplānojuma un saistošo noteikumu atcelšanu

 

Telpiskās plānošanas daļa

23.01.2018.

 

  Drukāt