Paziņojums par detālplānojuma projekta “Titurgas iela 34 un 40” publisko apspriešanu

Ķekavas novada dome 2016.gada 17.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 9.§ „Par detālplānojuma projekta “Titurgas iela 34 un 40”, Baložos nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

 

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes gabalu sadalīšana un savrupmāju būvniecība.

 

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laiks: 08.-28.11.2016. Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā biļetenā „Ķekavas novads” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks ceturtdien, 2016.gada 17.novembrī, plkst. 16.00 Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldes telpās (Uzvaras prospektā 1A, Baložos). Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce notiks ceturtdien, 2016.gada 1.decembrī plkst. plkst. 18.00 Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldes telpās (Uzvaras prospektā 1A, Baložos).

 

Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123 vai Uzvaras prospektā 1A, Baložos, LV-2128. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldības 35.kab. (tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

 

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese; juridiskām personām - nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

 

 

Lēmums par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai


Paskaidrojuma raksts


Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi


Grafiskā daļa

 

Telpiskās plānošanas daļa

03.11.2016.

 

  Drukāt