Paziņojums par detālplānojuma projekta Krišjāņa Barona ielā 9B, Baložos, Ķekavas novadā publisko apspriešanu

 

Ķekavas novada dome 2021.gada 22.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 41. “Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Krišjāņa Barona ielā 9B, Baložos, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokols Nr. 12/2021.).

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – savrupmājas būvniecība.

 

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laiks: no 2021.gada 13.oktobra līdz 2.novembrim.

 

Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā izdevumā “Ķekavas Novads” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021.gada 21.oktobrī plkst. 18.00 attālināti – tiešsaistes platformā Zoom.

 

 

Piekļuves informācija sanāksmei ZOOM platformā: https://ej.uz/KrBarona9B

 

 

Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī – iepriekš piesakoties pa tālr. 25636820 – klātienē, Ķekavas novada pašvaldība.

 

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt elektroniski vai pa pastu, vai ievietot pastkastē Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā un Uzvaras prospektā 1A, Baložos, Ķekavas novadā – vai iesniegt Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību gadījumā var vērsties Ķekavas novada pašvaldībā, 51. darbavietā, iepriekš piesakoties pa tālr. 25636820.

 

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese; juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.


Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

     1.lapa – Zemes vienības pašreizējā izmantošana

     2.lapa – Zemes vienības plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas apgrūtinājumi

     3.lapa – Inženierkomunikāciju izvietojuma shēma

     4.lapa – Transporta kustības shēma

     5.lapa – Perspektīvais ielas šķērsprofils

     6.lapa – Topogrāfiskais plāns

Paskaidrojuma raksts

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

05.10.2021.

Precizēts: 21.10.2021.

 

  Drukāt