Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ineši-1” un “Ineši-2”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

 

Ķekavas novada dome 2020.gada 6.augustā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Ineši-1 un Ineši-2” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

 

Detālplānojuma mērķis ir savrupmāju būvniecība.

 

Detālplānojuma publiskās apspriešanas laiks: no 2020.gada 17.augusta līdz 7.septembrim.

 

Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā biļetenā “Ķekavas novads” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 27.augustā, plkst.18.00, Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā (52. darba vieta, Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā).

 

Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123) vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (52. darba vieta, tālr. 67847161 (Andris Lācis)). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

 

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

 

Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

     1.lapa – Esošās izmantošanas plāns

     2.lapa – Plānotās (atļautās) izmantošanas plāns īpašumā “Ineši–1”

     3.lapa – Plānotās (atļautās) izmantošanas plāns īpašumā “Ineši–2”

     4.lapa – Plānoto sarkano līniju plāns īpašumā “Ineši–1” un “Ineši–2”

     5.lapa – Plānoto zemes vienību sadales un apgrūtinājumu plāns īpašumā “Ineši–1”

     6.lapa – Plānoto zemes vienību sadales un apgrūtinājumu plāns īpašumā “Ineši–2”

     7.lapa – Vertikālais plānojums īpašumos “Ineši–1” un “Ineši–2”

     8.lapa – Plānoto inženierkomunikāciju plāns īpašumos “Ineši–1” un “Ineši–2”

     9.lapa – Adresācijas priekšlikuma plāns īpašumā “Ineši–1” un “Ineši–2”

     10.lapa – Transporta kustības shēma īpašumos “Ineši–1” un “Ineši–2”

Paskaidrojuma raksts

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

11.08.2020.

  Drukāt