Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Lācēni”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

 

Ķekavas novada dome 2019.gada 12.decembrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Lācēni” nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

 

Detālplānojuma mērķis ir savrupmāju un/vai dvīņu māju būvniecība.

 

Detālplānojuma publiskās apspriešanas laiks: no 2020.gada 14.janvāra līdz 4.februārim.

 

Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā biļetenā “Ķekavas Novads” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 23.janvārī, plkst.18.00, Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā (52.darba vieta, Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā).

 

Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123) vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (52. darba vieta, tālr. 67847161 (Andris Lācis)). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

 

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

 

Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

     1.lapa – Teritorijas pašreizējās izmantošanas un apgrūtinājumu plāns

     2.lapa – Zemes vienību sadalījuma, plānotās (atļautās) izmantošanas un inženierkomunikāciju plāns

     3.lapa – Sarkano līniju plāns

     4.lapa – Transporta kustības shēma un adresācijas priekšlikums

     5.lapa – Elektroapgādes nodrošinājuma shēma

     6.lapa – Vidējā spiediena gāzes apgādes nodrošinājuma shēma

     7.lapa – Ūdens un kanalizācijas sistēmu izvietojuma shēma

     8.lapa – Elektronisko sakari tīkla izvietojuma shēma

     9.lapa – Meliorācijas risinājumu shēma

     10.lapa – Vertikālais plānojums

     11.lapa – Zemes ierīcības projekta plāns

Paskaidrojuma raksts

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

02.01.2020.

 

 

  Drukāt