Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Meteņu ielā un Vēsmas ielā, Lapeniekos

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 10.novembra lēmumu Nr. 2.§4 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Meteņu ielā 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 un Vēsmas ielā 2,4,6,8,10, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 30) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos Meteņu iela 1, kadastra numurs 8070 007 1190, Meteņu iela 2, kadastra numurs 8070 007 1191, Meteņu iela 3, kadastra numurs 8070 007 1189, Meteņu iela 4, kadastra numurs 8070 007 1192, Meteņu iela 5, kadastra numurs 8070 007 1188, Meteņu iela 6, kadastra numurs 8070 007 1193, Meteņu iela 7, kadastra numurs 8070 007 1187, Meteņu iela 8, kadastra numurs 8070 007 1194, Meteņu iela 9, kadastra numurs 8070 007 1186, Meteņu iela 10, kadastra numurs 8070 007 1195, Meteņu iela 11, kadastra numurs 8070 007 1185, Meteņu iela 13, kadastra numurs 8070 007 0596, Vēsmas iela 2, kadastra numurs 8070 007 0590, Vēsmas iela 4, kadastra numurs 8070 007 0924, Vēsmas iela 6, kadastra numurs 8070 007 0925, Vēsmas iela 8, kadastra numurs 8070 007 0926, Vēsmas iela 10, kadastra numurs 8070 007 0927, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – savrupmāju un dvīņu māju būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu-Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM apakšzonējumu DzM1, kā arī Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL, veidojot vienotu un caurbraucamu ielu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

 

Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Telpiskās plānošanas daļa

22.11.2016.

  Drukāt