Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Mežmalas iela 2

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 10.novembra lēmumu Nr. 2.§3 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Mežmalas iela 2, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 30) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Mežmalas iela 2 , kadastra numurs 8070 003 0538.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – tirdzniecības objekta būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu – Jauktas sabiedriskās un darījumu apbūves teritorijas JSD apakšzonējums JSD1, kā arī Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL, Atklāto telpu (zaļās) teritorijas Parku un rekreācijas teritorijas apakšzonējums ZA1, veidojot vienotu un caurbraucamu ielu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

 

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Telpiskās plānošanas daļa

22.11.2016.

  Drukāt