Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 11.augusta lēmumu Nr. 2.§4. „Par detālplānojuma “Lejas Strautiņi” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Mēness iela 4, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (protokols Nr. 23) uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde nekustamajā īpašumā Mēness  iela 4,  kadastra numurs 8070 011 0368.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis – nekustamajā īpašumā Mēness iela 4, kadastra numurs 8070 011 0368, samazināt detālplānojumā “Lejas Strautiņi” noteikto būvlaidi.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Papildus informācija - pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

 

 

Telpiskās plānošanas daļa
22.08.2016.

 

  Drukāt