Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumā "Rudzāji"

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 2.jūnija lēmumu Nr. 2.§2. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Rudzāji”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (protokols Nr. 18) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā “Rudzāji”, kadastra numurs 8070 007 0292.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemesgabala sadale, savrupmāju būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu – Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM, Jauktas dzīvojamās un darījumu teritorijas JDzD1, Atklāto telpu (zaļās) teritorijas Parku un rekreācijas teritorijas ZA2, kā arī Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL, veidojot vienotu un caurbraucamu ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

 

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

 

Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

 

 

Telpiskā plānošanas daļa
08.06.2016.

  Drukāt