Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 14.aprīļa lēmumu Nr. 2.§2. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Uguntiņas”, Pulkarnē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 15.), uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Uguntiņas”, kadastra numurs 8070 012 0356.

 

 

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – ražošanas ēkas būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu –Jauktas ražošanas un darījumu apbūves teritorijas JRD, Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas DzS, kā arī Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL, veidojot vienotu un caurbraucamu ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

 

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

 

Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

 

 

Telpiskās plānošanas daļa
27.04.2016.

 

 

 

 

 

 

 

  Drukāt