Paziņojums par detālplānojuma “Dainas” izstrādes uzsākšanu Alejās, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

 

Ķekavas novada dome 2021.gada 8.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 44. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Dainas”, Alejās, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 21/2021.).

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir savrupmāju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Fiziska persona.

 

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

21.12.2021.

  Drukāt