Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Rozītes”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā

 

Ķekavas novada dome 2021.gada 22.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr. 18 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Rozītes” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir ražošanas un noliktavu teritorijas izveide, t.sk. paredzot:

  • Ražošanas un komunālās saimniecības objektu apbūves teritorijās - esošās fermas ēku pārbūvi un/vai nojaukšanu, metālapstrādes ražošanas cehu (vieglās vai vispārīgās ražošanas uzņēmumu), noliktavas (katru savā zemes vienībā), automazgātuvi (publiskai izmantošanai paredzama atsevišķā zemes vienībā), tehniskās apkopes staciju (publiskai izmantošanai paredzama atsevišķā zemes vienībā), vairumtirdzniecības iestādes (katru savā zemes vienībā), atklātu uzglabāšanu, atļauto palīgizmantošanu - mazumtirdzniecības un/vai pakalpojumu iestādi (mazumtirdzniecības veikals novietojams zemes vienības galvenajā ēkā), atļauto papildizmantošanu (atsevišķā zemes vienībā; ne vairāk kā 45% no Detālplānojuma teritorijas) – pārvaldes iestādi, biroju (tikai pamatfunkcijas nodrošināšanai; katru savā zemes vienībā);
  • Lauksaimniecības teritorijās - viensētas (katru savā zemes vienībā), noliktavas (katru savā zemes vienībā);
  • vienotu ielu, ceļu un inženiertīklu kopuma izveidi gan Detālplānojuma teritorijā, gan ar pieguļošajām teritorijām.

 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 25636820).

 

Papildus informācija pieejama Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

06.05.2021.

 

 

  Drukāt