Naudītes iela 2

 

Domes lēmums un saistošie noteikumi

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

     1.lapa – Teritorijas pašreizējā izmantošana

     2.lapa – Teritorijas funkcionālais zonējums

     3.lapa – Plānotās inženierkomunikācijas

     4.lapa – Naudītes ielas šķērsprofils

Paskaidrojuma raksts

 

VARAM 2018.gada 25.oktobra vēstule

  Drukāt