Pašvaldība: Baložos izveidotais skeitparks izgatavots no nezināmas izcelsmes materiāliem, tas nav uzskatāms par drošu un var radīt apdraudējumu bērnu drošībai un veselībai


Ņemot vērā, ka Baložos pašvaldības īpašumā, Medema parkā, ir konstatēta nelikumīga būvniecība, Ķekavas novada pašvaldība informē, ka būves izmantošana nav droša un tā var radīt apdraudējumu bērnu drošībai un veselībai, tādēļ atrasties izvietotajā konstrukcijā ir aizliegts.

Ķekavas novada pašvaldība jau 11. jūlijā nosūtīja vēstuli Ķekavas novada domes deputātam Jurim Žilko, kurš pēc publiskajā telpā pieejamās informācijas ir organizējis skeitparka laukuma būvniecību, aicinot nekavējoties norobežot uzstādītos skeitparka elementus un piecu dienu laikā atbrīvot no tā pašvaldības īpašumu. Ņemot vērā, ka deputāts nav izpildījis vēstulē minēto, Ķekavas novada pašvaldība pie skeitparka nolēmusi izvietot brīdinājuma zīmes, lai informētu sabiedrību par būves iespējamo apdraudējumu bērnu drošībai un veselībai.
 

Ceturtdien, 18. jūlijā, Ķekavas novada pašvaldības darbinieki pie nelikumīgās būves izvietoja informatīvās zīmes par aizliegumu izmanot uzstādīto konstrukciju, jo, ņemot vērā, ka nav zināms no kādiem būvniecības materiāliem konstrukcija ir izgatavota un nav pieejami dokumenti par tās atbilstību drošības prasībām, konstrukcijas izmantošana var radīt apdraudējumu bērnu drošībai un veselībai.
 

Ķekavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Sarma Trumpekoja uzsver: “Tā kā viens no Ķekavas novada Bāriņtiesas uzdevumiem ir nodrošināt bērnu tiesību aizsardzību Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, tad uzskatu par pienākumu brīdināt visus novadā dzīvojošos bērnus un viņu vecākus par Baložos uzstādītā skeitparka iespējamo apdraudējumu bērnu drošībai un veselībai. Aicinu bērniem neatrasties šajā skeitparkā, lai neriskētu iegūt potenciāli bīstamas traumas, kas var ietekmēt visu turpmāko dzīvi! Būsim prātīgi un sargāsim savus bērnus!”.
 

Izveidoto skeitparka konstrukciju Ķekavas novada pašvaldības Būvvalde apsekoja pēc saņemtajiem deputāta J.Žilko iesniegumiem, kuros deputāts lūdzis pašvaldībai risināt skeitparka elementu-konstrukcijas novietošanas juridisko pusi un saskaņošanu ar būvvaldi. Pēc apsekošanas Būvvalde konstatējusi, ka pašvaldības īpašumā, Baložos, Medema ielā 11, Medema parkā, ir veikti patvaļīgi būvdarbi, proti, uzstādīts labiekārtojuma elements ar izbūvētām konstrukcijām sporta aktivitātēm, par ko Ķekavas novada būvvaldē nav dokumentācijas, līdz ar ko ir pārkāptas Būvniecības likuma prasības.
 

Labiekārtojuma elementi - skeitparki, kas atrodas publiskajā vidē, ir jāuzstāda atbilstoši drošības prasībām, kādas ir noteiktas Eiropas drošības standartā EN-14974, par ko no deputāta J.Žilko iesniegtajiem materiāliem nav iespējams pārliecināties, līdz ar ko pašvaldība, rūpējoties par bērnu drošību un veselību, uzskata, ka izveidotos labiekārtojuma elementus publiskajā vidē nav pieļaujams ekspluatēt.
 

Ņemot vērā augstākminēto, pašvaldība lūdza deputātam nekavējoties norobežot uzstādīto skeitparka elementus un piecu dienu laikā atbrīvot no tā pašvaldības īpašumu, tomēr deputāts vēstulē minētās darbības nav veicis. Pašvaldība atgādina, ka nav ierobežojumu šādu konstrukciju izvietot privātīpašumā, par kuru izmantošanu atbildību uzņemtos šīs zemes īpašnieks.
 

Pašvaldība vēlas  uzsvērt, ka tā pozitīvi novērtē iedzīvotāju iniciatīvas un pateicas viņiem par līdzdarbošanos novada teritorijas attīstībā un labiekārtošanā. Pašvaldība ir saņēmusi Baložu iedzīvotāju parakstītu iesniegumu par skeitparka nepieciešamību un norāda, ka plānojot vides labiekārtošanu, ņems vērā iedzīvotāju aicinājumu par aktīvās atpūtas un izklaides elementu izvietošanu pilsētā.
 

Pašvaldība ik gadu izsludina iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām projektu konkursu, lai līdzfinansētu iedzīvotāju idejas publiskās vides labiekārtošanas jomā. Īstenojot šīs iniciatīvas, ikvienam tās organizatoram (it sevišķi, ja tā ir amatpersona un domes deputāts) arī ir jāievēro visas likumdošanas prasības, lai process noritētu tiesiskā ceļā.  
 

Tā, piemēram, šī projekta konkursa ietvaros ar pašvaldības finansējumu un atbalstu Krustkalnu un Plakanciema iedzīvotāji ir izveidojuši aktīvās atpūtas un rotaļu laukumus, kā arī šogad tādā pat veidā tiks izveidots rotaļlaukums Dzērumos un virvju taka Plakanciemā. Šeit iedzīvotāji veikuši visas nepieciešamās darbības, lai šīs idejas īstenošana notiktu likumīgi un uzstādīto elementi atbilstu drošības prasībām.
 

Boložu mini skeitparka gadījumā pēc publiskajā telpā pieejamās informācijas, ir jāsecina, ka aicinājumam atsaukušies daudzi vietējie iedzīvotāji un uzņēmumi, kas paļāvušies, ka skeitparka būvniecības process noticis likumīgi un ir saskaņots ar zemes īpašnieku, šajā gadījumā, pašvaldību. Taču diemžēl šoreiz vispirms ir veikta darbība uz pašvaldības zemes, un tad no iniciatīvas organizatora puses tiek domāts, kā šo nelikumīgo darbību legalizēt.
 

Kāds būtu bijis tiesiskais ceļš skeitparka konstrukcijas izbūvei? Proti, pirms skeitparka elementu izbūves idejas autoram un būvniecības organizatoram bija jāsaskaņo un jānoslēdz nomas līgums ar zemes īpašnieku, proti, pašvaldību, uz kura bija plānots novietot skeitparka elementu konstrukciju. Pašvaldība, izskatot šo ideju, tad izvērtētu, vai skeitparka elementu izbūve šajā vietā būtu vispiemērotākā vai arī ne, ņemot vērā to, kā šī vieta atrodas dzīvojamo māju iekšpagalmā un skeitparka intensīva lietošana radītu troksni un traucētu blakus esošo iedzīvotāju labsajūtai.
 

Tāpat jānorāda, ka pašvaldība šajā teritorijā – Medema parkā, šobrīd projektē atpūtas un bērnu rotaļlaukumu. Ķekavas novada domes 11. jūlija sēdē tika nolemts piešķirt finansējumu 48 000 eiro apmērā Medema parka atjaunošanai, tādēļ jau šogad šajā parkā uzlabos gājēju celiņu tīklu un pilnveidos bērnu atrakcijas.
 

Šajā domes sēdē finansējums gandrīz 54 000 eiro apmērā tika piešķirts arī Titurgas ezera pludmales labiekārtošanai, kas paredz pilnveidot aktīvo zonu, dodot iespēju iedzīvotājiem noīrēt SUP dēļus, un ērtāk izmantot esošo sporta zonu, kā arī izvietot pludmales zonā laipas peldētājiem un rotaļu elementu bērniem. Savukārt rotaļu elementu plānots uzstādīt par 2018. gadā iegūtās “Ģimenei draudzīga pašvaldība” veicināšanas balvas līdzekļiem - 5000 eiro apmērā.
 

Lai nodrošinātu vienmērīgu, plānveidīgu un iedzīvotājiem  pievilcīgu atpūtas vietu  izveidi, šogad Ķekavas novada pašvaldība sagatavos kopējo novada attīstības plānu attiecībā uz līdzsvarotu atpūtas zonu attīstību, ņemot vērā iedzīvotāju vecuma grupas, intereses un jau esošo zonu aprīkojumu. Šis vienotais redzējums pašvaldībai ļaus organizēt efektīvāk un plānveidīgāk rotaļlaukumu un aktīvās atpūtas laukumu izveidi, kā arī  veiksmīgāk piesaistīt finansējumu dažādu projektu ietvaros.  
 

Šajā vienotajā plānā tiks ietverta arī skeitparka izveide Baložos tam piemērotā vietā, paredzētu dažādiem bērnu vecumiem un atbilstošu visām drošības prasībām. Taču ir jāsaprot, ka šāda skeitparka būvniecība prasīs arī no pašvaldības attiecīga apjoma finansējumu.

 

Administratīvā pārvalde

18.07.2019.

 

  Drukāt