Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem

Projekta nosaukums Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem
Projekta numurs Nr.9.2.2.1/15/I/002
Projekta realizācija Projekta darbību īstenošana uzsākta ar 2015.gada 1. jūliju, bet projekta ieviešana no 2016. gada 5. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.
Finansējums Projekta kopējās izmaksas ir 11 325 758.00 euro (ar snieguma rezervi), no kuriem 85% ir Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 9 626 894.18  euro un 15 % Valsts budžeta finansējums 1 698 863.82 euro.
Projekta mērķis Projekta mērķis ir Rīgas reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem.
Galvenās aktivitātes Projekta īstenošanā iesaistīti 14 sadarbības partneri: 12 pašvaldības, 2 valsts sociālās aprūpes centri un bērnu aprūpes iestāde.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tiks īstenotas šādas darbības:

 • Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde Rīgas plānošanas reģionā
 • Rīgas reģiona DI plāna izstrāde un ieviešanas progresa izvērtējuma veikšana
 • Reorganizācijas plānu izstrāde Rīgas reģionā
 • VSAC personu ar GRT sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā Rīgas reģionā
 • Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu īstenošana Rīgas reģiona personām ar GRT
 • Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu īstenošana Rīgas reģiona bērniem ar FT
 • Rīgas reģiona speciālistu apmācības
 • Informatīvi un izglītojoši pasākumi
 • Informācija par projekta īstenošanu un publicitātes pasākumi
 • Projekta vadība.

Plānotie rezultāti:

 • Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas saņem ESF atbalstītos sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā – 320 personas, no tām 46 personas, kuras atstāj VSAC.
 • Bērnu aprūpes iestādēs esošo bērnu skaits, kuriem veikts individuālo vajadzību izvērtējums – 405.
 • Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem skaits, kas saņem ESF atbalstītus sociālos pakalpojumus – 580 bērni.
 • Izstrādāts 1 reģiona deinstitucionalizācijas plāns.
 • Izstrādāti 2 valsts sociālās aprūpes centra filiāļu reorganizācijas plāni.
 • Izstrādāti 8 bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāni.
 • Pieaugs audžuģimeņu un adoptētāju skaits, un samazināsies bērnu skaits iestādēs.
 • Speciālisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.
Atbildīgais projektu vadītājs Anna Leimane, anna.leimane@kekava.lv
Publicitāte https://arhivs.kekava.lv/pub/index.php?id=150&gid=1&lid=12069
https://arhivs.kekava.lv/pub/index.php?id=150&lid=11601
https://arhivs.kekava.lv/pub/index.php?id=150&lid=9139
http://rpr.gov.lv/project/deinstitucionalizacija-di/

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,