Plānošanas dokumentu izstrāde

Jaunveidojamā Ķekavas novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde

Domes 2022.gada 2.februāra lēmums Nr.32. “Par aktualizētās Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekta un Ķekavas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam projekta precizēšanu”.

Ar ziņojumu par Stratēģijas un Attīstības programmas projektu publiskās apspriešanas rezultātiem, tostarp  ar iesniegtajiem atbalstāmajiem un neatbalstāmajiem priekšlikumiem, Stratēģijas un Attīstības programmas precizējamajās redakcijās, var iepazīties:

Ar Ķekavas novada Stratēģiju, Programmu un Vides pārskatu iespējams iepazīties:

Interesentus, kas vēlas iepazīties ar materiāliem klātienē Ķekavas novada pašvaldībā, kā arī saņemt klātienes konsultāciju, lūdzam pieteikties:

Paziņojums par Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizācijas projekta un Ķekavas novada Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam projekta un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešana
Paziņojums par Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizācijas projekta un Ķekavas novada Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam projekta un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta  nodošanu publiskajai apspriešanai.
Ķekavas dome 2021.gada 3.novembrī pieņēmusi  Lēmumu Nr.39 “Par aktualizētās Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekta, Ķekavas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam projekta un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam (turpmāk – Stratēģija) un Ķekavas novada Attīstības programmai 2021.-2027.gadam (turpmāk – Programma) veikts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums un izstrādāts Vides pārskata projekts, lai novērtētu iespējamo ietekmi uz vidi un noteiktu pasākumus negatīvās ietekmes novēršanai vai mazināšanai.
Stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurš nosaka Ķekavas novada ilgtermiņa attīstības redzējumu, mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu. Šī Stratēģija ir hierarhiski augstākais pašvaldības attīstības plānošanas dokuments. Programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada apdzīvoto vietu prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem.
Aicinām novada iedzīvotājus, uzņēmējus, sabiedrisko organizāciju pārstāvjus, pašvaldības iestāžu pārstāvjus un citus interesentus iesaistīties  publiskajā apspriešanā par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm katrā no jomām.

Publiskās apspriešanas termiņš no  2021.gada 15.novembra līdz 2021.gada 14.decembrim.

Ar Ķekavas novada Stratēģiju, Programmu un Vides pārskatu iespējams iepazīties:

Interesentus, kas vēlas iepazīties ar materiāliem klātienē Ķekavas novada pašvaldībā, kā arī saņemt klātienes konsultāciju, lūdzam pieteikties:

Rakstiskus priekšlikumus par Ķekavas novada Stratēģijas, Programmas un Vides pārskata projektu iespējams iesniegt līdz 2021.gada 14.decembrim:

 • sūtot pa pastu uz adresi: Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123) ;
 • klātienē ievietojot slēdzamās pastkastītēs pie pašvaldības klientu apkalpošanas centriem:
  • pie pašvaldības klientu apkalpošanas centra Ķekavā (Gaismas iela 19, K-9-1),
  • pie pašvaldības klientu apkalpošanas centra Baložos (Uzvaras prospekts 1a),
  • pie Daugmales pagasta pārvaldes (“Salnas”, Daugmales pagasts),
  • pie Baldones pārvaldes (Pārupes iela 3, Baldone);
 • sūtot elektroniski uz e-pasta adresi (elektroniski parakstītiem dokumentiem): novads@kekava.lv ;
 • Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”

Attīstības plānošanas dokumentu projektu un Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriedes sanāksmes notiks attālināti tiešsaistes platformā Zoom, kā arī tiks pārraidītas Ķekavas novada pašvaldības facebook kontā:

Lai saņemtu aktīvā dalībnieku pieeju lūdzam reģistrēties, aizpildot veidlapu te: https://bit.ly/zoomsapulce. Vēršam uzmanību, ka sanāksmēs Zoom platformā varēs piedalīties tikai identificētas un reģistrētas personas. Saite uz sanāksmēm tiks nosūtīta individuāli katram reģistrētam dalībniekam.

Stratēģijas un Programmas izstrādātājs  SIA “Ķemers Business and Law Company”, adrese: Murdu iela 19A, Salacgrīva, Limbažu nov., LV-4033, tīmekļa vietne: www.kblc.lv, e-pasta adrese: info@kblc.lv, tālr. 29285297|
Vides pārskata izstrādātājs Vides eksperte Inga Gavena, tālr. 29545377, e-pasta adrese: inga.gavena@gmail.com