Sabiedriskā apspriešana “Elektronisko sakaru balstu uzstādīšana Ķekavas novada teritorijā”

Ķekavas novada dome ar 2022. gada 30. marta lēmumu nr.12 nolēmusi nodot publiskai apspriešanai attīstības priekšlikumu – elektronisko sakaru balstu uzstādīšana nekustamajos īpašumos Ķekavas novadā

Par attīstības priekšlikuma – elektronisko sakaru balstu uzstādīšana Ķekavas novada teritorijā – publisko apspriešanu

Ķekavas novada dome ar 2022. gada 30. marta lēmumu nr.12 nolēmusi :
1.Nodot publiskai apspriešanai attīstības priekšlikumu – elektronisko sakaru balstu uzstādīšana nekustamajos īpašumos (skat.Pielikums Nr.1) un (orientējošās novietnes skatīt 2.pielikumā):
2.Publisko apspriešanu organizēt Ķekavas novada teritorijā :
2.1. Ķekavas kultūras namā, Gaismas ielā 17, Ķekavā, Ķekavas novadā, 2022. gada 25. aprīlī, plkst. 18.00, lielajā zālē;
2.2. Baložu pilsētas kultūras namā, Skolas ielā 4, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā, 2022.gada 26. aprīlī, plkst. 18.00, lielajā zālē;
2.3. Daugmales multifunkcionālajā centrā, “Skola”, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, 2022.gada 27. aprīlī, plkst. 18.00;
2.4. Katlakalna Tautas namā, Pļavniekkalna ielā 35, Katlakalnā, Ķekavas novadā, 2022.gada 28. aprīlī, plkst. 18.00;
2.5. Baldones kultūras centrā, Daugavas ielā 2, Baldonē, Ķekavas novadā, 2022. gada 29. aprīlī, plkst. 18.00.
3.Paziņojumu par publisko apspriešanu un gala ziņojumu publicēt Ķekavas novada pašvaldības informatīvajā biļetenā “Ķekavas novads”, ievietot Ķekavas novada pašvaldības interneta vietnē “www.kekava.lv”, kā arī izvietot Ķekavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, Baložu pilsētas pārvaldes, Daugmales pagasta pārvaldes un Baldones pilsētas pārvaldes ēkās.
4.Informēt par attīstības priekšlikumu – elektronisko sakaru balstu uzstādīšanu – nosūtot rakstisku paziņojumu katra robežojošā nekustamā īpašuma īpašniekam.
5.Apstiprināt “Publiskās apspriešanas aptaujas anketu” (lejuplādei) (1.pielikumā).
6.Par atsauksmju iesniegšanas vietu noteikt Ķekavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, Baložu pilsētas pārvaldes, Daugmales pagasta pārvaldes un Baldones pilsētas pārvaldes ēku.
7.Nekustamo īpašumu attīstības priekšlikumus elektronisko sakaru balstu uzstādīšanai nodot publiskajai apspriešanai uz 4 (četrām) nedēļām, termiņu skaitot no paziņojuma publicēšanas Ķekavas novada pašvaldības informatīvajā biļetenā “Ķekavas novads” – no 2022.gada 12. aprīļa līdz 2022.gada 10. maijam.
8.Izvietot Ķekavas novada teritorijā uz pašvaldības iestādēm piederošajiem ziņojuma stendiem paziņojumus, sākot no dienas, kad Ķekavas novada pašvaldības informatīvajā biļetenā “Ķekavas novads” publicēts paziņojums, norādot informāciju par prezentācijas pasākumu, atsauksmju iesniegšanas termiņu un vietu, informatīvā tālruņa numuru uzziņām.
9.Izvietot informatīvu stendu (ne mazāku kā 1,2 x 1,2 m) katrā šī lēmuma lemjošās daļas 1.punktā norādītajā nekustamajā īpašumā sākot no dienas, kad Ķekavas novada pašvaldības informatīvajā biļetenā “Ķekavas novads” publicēts paziņojums, līdz publiskās apspriešanas beigām. Informatīvajā stendā izvietot ieceri elektronisko sakaru balstu uzstādīšanai Ķekavas novadā un ietvert ziņas par ierosinātāju, ieceres prezentācijas pasākumu, atsauksmju iesniegšanas termiņu un vietu, informatīvā tālruņa numuru uzziņām.
10.Gala ziņojumu par publiskās apspriešanas re¬zultātiem izskatīt pēc publiskās apspriešanas termiņa beigām un viedokļu apkopošanas nākamajā kārtējā Ķekavas novada domes Attīstības komitejas sēdē un Ķekavas novada domes sēdē.
11.Noteikt šādu anketas aizpildīšanas kārtību un vērtēšanas kritērijus:
12.1. katrs balsstiesīgais respondents aptaujā piedalās tikai ar vienu balsi. Ja respondents iesniedzis divas vai vairāk anketas, skaita to, kura iereģistrēta pašvaldībā pēdējā (skaita reģistrācijas Nr.);
12.2. aizpildot anketu, drīkst atzīmēt tikai vienu viedokli, proti, Atbalstu vai Neatbalstu. Anketas, kurās atzīmēti abi viedokļi, proti, gan Atbalstu, gan Neatbalstu, tiks uzskatītas par nederīgām;
12.3.summējot respondentu balsis, tās tiek apkopotas tabulā, atbilstoši iedzīvotāju norādītām deklarētām dzīvesvietu adresēm:
* Ķekavas novada Ķekavas pagasta Valdlauču ciema iedzīvotāju viedoklis
* Ķekavas novada Ķekavas pagasta Rāmavas ciema iedzīvotāju viedoklis
* Ķekavas novada Ķekavas pagasta Ķekavas ciema iedzīvotāju viedoklis
* Ķekavas novada Ķekavas pagasta Katlakalna ciema iedzīvotāju viedoklis
* Ķekavas novada Ķekavas pagasta pārējo ciemu un lauku teritorijas iedzīvotāju viedoklis
* Ķekavas novada Ķekavas pagasta Ķekavas novada teritorijas ap nekustamo īpašumu “Grantsbedres” iedzīvotāju viedoklis
* Ķekavas novada Baložu pilsētas Titurgas daļas iedzīvotāju viedoklis
* Ķekavas novada Baložu pilsētas iedzīvotāju viedoklis
* Ķekavas novada Daugmales pagasta Dzintaru ciema iedzīvotāju viedoklis
* Ķekavas novada Daugmales pagasta Daugmales ciema un pagasta teritorijas iedzīvotāju viedoklis
* Ķekavas novada Baldones pilsētas viedoklis
* Ķekavas novada Baldones pagasta iedzīvotāju viedoklis
* Pārējo respondentu viedoklis

12.4. pieņemot lēmumu par elektronisko sakaru balstu uzstādīšanu šī lēmuma lemjošās daļas 1.punktā norādītajos nekustamajos īpašumos, publisko apspriešanu, kā izšķirošo ņemt vērā konkrēto ciemu vai pilsētu, kur paredzēts uzstādīt elektroniskos sakaru balstus, iedzīvotāju viedokli, ja viedokļi atšķiras 10% robežās, tiek ņemts vērā pārējo respondentu viedoklis.
13. Publiskās apspriešanas pārraudzību un rezultātu apkopošanu nodrošina Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektors.
14. Lai publisko apspriešanu uzskatītu par notikušu, tajā jāpiedalās vismaz vienam simtam balsstiesīgo respondentu.
1.Pielikums
Ķekavas novada domes 2022.gada 30.marta sēdes lēmumam Nr.12. (Protokols Nr.12.)

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS APTAUJAS ANKETA (lejuplādei) Kontakttālrunis par tehniskas dabas jautājumiem – 28009924

Nekustamo īpašumu Ķekavas novadā attīstības priekšlikums – elektronisko sakaru balstu uzstādīšana

Aicinām Jūs izteikt viedokli par nekustamo īpašumu attīstības priekšlikumu – elektronisko sakaru balstu uzstādīšana:
1. Baložu ielā 1, Baložos, Ķekavas novadā, (kadastra numurs 8007 001 0306, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8007 001 0324, zemes vienības platība 2.8073 ha, orientējošā nomas platība 400m2);
2. “Mežs nr.12”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, (kadastra numurs 8070 007 0389, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8070 007 0703, zemes vienības platība 1.4629 ha, orientējošā nomas platība 400m2);
3. “Katlakalna kapi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, (kadastra numurs 8070 002 0287, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8070 002 0287, zemes vienības platība 10.9500 ha, orientējošā nomas platība 400m2);
4. “Mežs nr. 2”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, (kadastra numurs 8070 001 0046, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8070 001 0046, zemes vienības platība 6.2000 ha, orientējošā nomas platība 400m2 );
5. “Mežs nr.20”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, (kadastra numurs 8070 008 0896. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0896, zemes vienības platība 2.2300 ha, orientējošā nomas platība 50m2);
6. Dzelzs ielā 32, Baložos, Ķekavas novadā, (kadastra numurs 8007 003 4205, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8007 003 4205, zemes vienības platība 68.6062 ha, orientējošā nomas platība 50m2);
7. Uzvaras prospektā 31, Baložos, Ķekavas novadā ( kadastra numurs 8007 003 4202, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8007 003 4202, zemes vienības platība 6.4171 ha, orientējošā nomas platība 50m2);
8. “Lejas Rudzāji”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (kadastra numurs 8070 007 0291, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8070 007 0291, zemes vienības platība 2.1200, orientējošā nomas platība 50m2);
9. “Hortenzijas”, Dzintari, Daugmales pagasts, Ķekavas novads (kadastra numurs 8056 001 0602, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8056 001 0289, zemes vienības platība 0.5453 ha, orientējošā nomas platība 400m2);
10. “Tomuļi”, Dzintari, Daugmales pagasts, Ķekavas novads (kadastra numurs 8056 001 0039, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8056 001 0039, zemes vienības platība 0.2448 ha, orientējošā nomas platība 400m2);
11. “Grantsbedres”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads (kadastra numurs 8070 012 0256, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8070 012 0256, zemes vienības platība 3.0500 ha, orientējošā nomas platība 400m2);
12. “Bumbiņas”, Valdlaučos, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads (kadastra numurs 8070 001 0045, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8070 001 0045, zemes vienības platība 2.8100 ha, orientējošā nomas platība 40m2);
13. Ķeguma prospektā 17, Baldonē, Ķekavas novadā (kadastra numurs 8005 001 0047, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8005 001 5500, zemes vienības platība 54. 9856 ha, orientējošā nomas platība 400m2);
14. Rīgas ielā 25, Baldonē, Ķekavas novadā (kadastra numurs 8005 001 0119, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8005 001 0119, zemes vienības platība 0.9431 ha, orientējošā nomas platība 50m2).

Aptaujas anketā iegūtā informācija tiks izmantota, lai Ķekavas novada dome noskaidrotu sabiedrības viedokli par norādīto nekustamo īpašumu attīstības priekšlikumu – elektronisko sakaru balstu uzstādīšana

Publiskās apspriešanas aptaujas anketas lapā fiziskā/juridiskā persona norāda šādu informāciju:

Vārds, uzvārds/ nosaukums: _____________________________________________________

Personas kods/ reģistrācijas numurs:_______________________________________________

Adrese:______________________________________________________________________

Kontakttālrunis:_______________________________________________________________

Norādiet ar X savu viedokli par informatīvajos un prezentācijas materiālos piedāvāto Nekustamo īpašumu attīstības ieceri:
Viedoklis/ īpašuma Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Atbalstu
Neatbalstu

Aicinām izteikt priekšlikumus vai nosacījumus par piedāvāto nekustamo īpašumu attīstības priekšlikumu (norādiet nr. par kuru Jūs izsakat priekšlikumus vai nosacījumus):
_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Vārds uzvārds, datums, paraksts:

2. pielikums
Ķekavas novada domes 2022.gada 30.marta sēdes lēmumam Nr.12. (Protokols Nr.12.)

Nekustamais īpašums Nr.1 un vizualizācija.
1.attēls Foto karte ar atzīmētu Baložu iela 1, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128, kadastra numurs 8007 001 0306, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8007 001 0324, zemes vienības platība 2.8073 ha, nepieciešamais nomas zemesgabala laukums aptuveni 400m2, Aptuvenais plānotais torņa augstums 72m.

Nekustamais īpašums Nr.2 un vizualizācija.
1. attēls Foto karte ar atzīmētu “Mežs nr.12”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, kadastra numurs 8070 007 0389, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8070 007 0703, zemes vienības platība 1.4629 ha, nepieciešamais nomas zemesgabala laukums aptuveni 400m2, Aptuvenais plānotais torņa augstums 72m.

Nekustamais īpašums Nr.3 un vizualizācija.
3.attēls Foto karte ar atzīmētu “Katlakalna kapi“, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111, kadastra numurs 8070 002 0287, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8070 002 0287, zemes vienības platība 10.9500 ha, nepieciešamais nomas zemesgabala laukums aptuveni 400m2, Aptuvenais plānotais torņa augstums 72m.

Nekustamais īpašums Nr.4 un vizualizācija.
4.attēls Foto karte ar atzīmētu “Mežs nr. 2”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, kadastra numurs 8070 001 0046, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8070 001 0046, zemes vienības platība 6.2000 ha, nepieciešamais nomas zemesgabala laukums aptuveni 400m2, Aptuvenais plānotais torņa augstums 72m.

Nekustamais īpašums Nr.5 un vizualizācija.
5.attēls Foto karte ar atzīmētu “Mežs nr.20”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, kadastra numurs 8070 008 0896. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0896, zemes vienības platība 2.2300 ha, nomas zemesgabala laukums aptuveni 50m2, Aptuvenais plānotais staba augstums līdz 50m.

Nekustamais īpašums Nr.6 un vizualizācija.
6.attēls Foto karte ar atzīmētu Dzelzs iela 32, Baloži, Ķekavas nov., LV-2112, kadastra numurs 8007 003 4205, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8007 003 4205, zemes vienības platība 68.6062 ha, nepieciešamais nomas zemesgabala laukums aptuveni 50m2, Aptuvenais plānotais staba augstums līdz 50m.

Nekustamais īpašums Nr.7 un vizualizācija.
7.attēls Foto karte ar atzīmētu Uzvaras prospekts 31, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128, kadastra numurs 8007 003 4202, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8007 003 4202, zemes vienības platība 6.4171 ha, nepieciešamais nomas zemesgabala laukums aptuveni 50m2, Aptuvenais plānotais staba augstums līdz 50m.

Nekustamais īpašums Nr.8 un vizualizācija.
8.attēls Foto karte ar atzīmētu “Lejas Rudzāji”, Katklakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, kadastra numurs 8070 007 0291, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8070 007 0291, zemes vienības platība 2.1200, nepieciešamais nomas zemesgabala laukums aptuveni 50m2, Aptuvenais plānotais staba augstums līdz 50m.

Nekustamais īpašums Nr.9 un vizualizācija.
9.attēls Foto karte ar atzīmētu “Hortenzijas”, Dzintari, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, kadastra numurs 8056 001 0602, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8056 001 0289, zemes vienības platība 0.5453 ha, nepieciešamais nomas zemesgabala laukums aptuveni 400m2, Aptuvenais plānotais torņa augstums 72m.

Tabulā nekustamais īpašums Nr.10 un vizualizācija.
10.attēls Foto karte ar atzīmētu “Tomuļi”, Dzintari, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, kadastra numurs 8056 001 0039, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8056 001 0039, zemes vienības platība 0.2448 ha, nepieciešamais nomas zemesgabala laukums aptuveni 400m2, Aptuvenais plānotais torņa augstums 72m.

Tabulā nekustamais īpašums Nr.11 un vizualizācija.
11.attēls Foto karte ar atzīmētu “Grantsbedres”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra numurs 8070 012 0256, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8070 012 0256, zemes vienības platība 3.0500 ha, nepieciešamais nomas zemesgabala laukums aptuveni 400m2, Aptuvenais plānotais torņa augstums 72m.

Tabulā nekustamais īpašums Nr.12 un vizualizācija.
12.attēls Foto karte ar atzīmētām staba vietām, adresē “Bumbiņas”, Ķekavas pag., Ķekavas novadā, kadastra numurs 8070 001 0045, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8070 001 0045, zemes vienības platība 2.8100 ha, nepieciešamais nomas zemesgabala laukums aptuveni 40m2, Aptuvenais plānotais staba augstums līdz 40m.

Tabulā nekustamais īpašums Nr.13 un vizualizācija.
13.attēls Foto karte ar atzīmētu potenciālu vietu tornim Ķeguma prospektā 17, Baldonē, Ķekavas nov., 8005 001 0047, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8005 001 5500, zemes vienības platība 54. 9856 ha, nepieciešamais nomas zemesgabala laukums aptuveni 400m2, Aptuvenais plānotais torņa augstums 72m.

Tabulā nekustamais īpašums Nr.14 un vizualizācija.
14.attēls Foto karte ar atzīmētu potenciālu vietu tornim Rīgas iela 25, Baldone, Ķekavas nov. kadastra numurs 8005 001 0119, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8005 001 0119, zemes vienības platība 0.9431 ha, nepieciešamais nomas zemesgabala laukums aptuveni 50m2, Aptuvenais plānotais staba augstums 45m.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

4 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

6 notikumi,

-

CIGUN NODARBĪBAS

6 notikumi,

6 notikumi,

5 notikumi,

-

Senioru diena

3 notikumi,

4 notikumi,

7 notikumi,

-

Aptiekārs Melhiors

3 notikumi,

5 notikumi,

-

Dejas fitness

4 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Pūra lāde

5 notikumi,

-

Lielās ražas tirgus

Pasakainā planēta

3 notikumi,

5 notikumi,

-

Satikt Čaku

Kino vakars-KALEV

4 notikumi,

3 notikumi,