Par ūdens līmeņa pazemināšanu Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuvē 2022. gadā

Saskaņā ar Rīgas hidroelektrostacijas (tālāk tekstā RHES) darbībai 2010.gada 22.decembrī saņemtās Ūdens resursu lietošanas atļaujas Nr.RI10DU0026 (tālāk tekstā Atļauja Nr.RI10DU0026) punktu 1.5.3., AS „Latvenergo” informē ūdenskrātuves krastos esošās pašvaldības par paredzēto RHES ūdenskrātuves ūdens līmeņa pazemināšanu.

Laika periodā no šī gada 1.augusta līdz 30.septembrim RHES ūdenskrātuves ūdens līmenis tiks pazemināts līdz atzīmei 16.25 m (LAS), kas ir par 0.90 m zemāk par pieļaujamo minimālo ūdens līmeni HES ekspluatācijas laikā (t.i. 1.90 m zemāk par pilnas ūdenskrātuves ūdens līmeni). Norādītajā līmeņa pazemināšanas termiņā iekļautas arī tās dienas, kas nepieciešamas, lai ūdenskrātuves līmeni pazeminātu līdz paredzētajai atzīmei un ūdenskrātuves līmeņa pacelšanai līdz normālam darba režīma līmenim.

Lai nodrošinātu Daugavas hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošu ekspluatāciju atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām, ūdenskrātuves ūdens līmeņa pazemināšana nepieciešama plānotajai hidrotehnisko būvju apsekošanai un atjaunošanai mainīgā ūdens līmeņa zonā sekojošos objektos:

– Rīgas HES ēkas augšas bjefa sienas, zem gājēju ietves konsoles, apsekošana virsmas atjaunošanas būvprojekta izstrādei;

– Ķeguma HES lejas bjefa dzelzsbetona konstrukciju atjaunošanai (1.kārta) un plostu ceļa (atvadkanāla) atbalstsienu atjaunošanai.

Galvenie darbi mainīgajā ūdens līmeņa zonā ir bojāto dzelzsbetona virsmu detalizēta apsekošana, bojātā betona atkalšana, stiegrojuma attīrīšana, pretkorozijas apstrāde, papildu stiegrojuma montāža, betonēšana.

Ūdens līmeņa pazemināšanas ilgumu Rīgas HES ūdenskrātuvē AS „Latvenergo” nosaka, ņemot vērā šādus tehniskos, vides un sociālās atbildības aspektus:

  • Vasaras mēnešos Daugavas ūdens caurplūdumi ir vismazākie un arī energosistēmā ir mazāks elektroenerģijas patēriņa pieprasījums.
  • Latvijas klimata sezonālā rakstura īpatnību dēļ dzelzsbetona konstrukciju remontdarbus, t.sk. ūdens līmeņa mainīgajā zonā, ir iespējams veikt laika periodā, kad nokrišņu daudzums ir zem vidējās gada statistiskās vērtības un āra gaisa temperatūra nepazeminās zem +5oC. To nosaka izmantojamo materiālu iestrādes darbu tehnoloģijas, kas neparedz šādu darbu veikšanu nelabvēlīgos laika apstākļos un pie zemām temperatūrām. Strikta darba tehnoloģiju ievērošana ir nepieciešama, lai atjaunotu betona virsmu stiprību atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām un nodrošinātu to ilgstošu un drošu izmantošanu paredzētajam nolūkam.
  • Lai racionāli plānotu ūdenskrātuves līmeņa pazemināšanas periodu AS „Latvenergo” ņem vērā iepriekšējo faktisko pieredzi analoģisku darbu veikšanā hidroelektrostacijās (remontdarbu apjoms, izmantotā tehnoloģija, darbinieku noslogojums), kā arī līmeņa pazemināšanu izmantot gan Rīgas HES augšas bjefa būvju apsekošanai, gan Ķeguma HES lejas bjefa konstrukciju remontam.
  • Ņemot vērā Daugavas krastu iedzīvotāju pilnvērtīgas atpūtas nepieciešamību vasaras periodā un uzņēmumu, kas nodarbojas ar iedzīvotāju atpūtas pasākumu organizēšanu un apkalpošanu, darbības principus, AS “Latvenergo” savlaicīgi informē Daugavas ūdenskrātuvju ietekmes zonas iedzīvotājus un uzņēmējus par plānotiem ūdens līmeņa pazemināšanas periodiem Daugavas HES ūdenskrātuvēs un aicina tos izmantot savām vajadzībām, piemēram, krastu nostiprināšanai, piestātņu izbūvei, pludmales zonu labiekārtošanai, sakopšanai.

RHES ūdenskrātuves ūdens līmeņa pazemināšanai, atbilstoši Atļaujas Nr.RI10DU0026 punktam 1.5.2., saņemti sekojoši saskaņojumi:

– Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2022. gada 22.marta saskaņojuma vēstule Nr. 2.4/2119/RI/2022 “Par ūdens līmeņa pazemināšanas saskaņošanu Rīgas HES ūdenskrātuvē” (pielikumā Nr.1);

– Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” 2022.gada 2.maija vēstule Nr.30-1/104-e “Par ūdens līmeņa pazemināšanu Rīgas HES ūdenskrātuvē” (pielikumā Nr.2);

– SIA “Rīgas ūdens” 2022.gada 6.maija vēstule “Par ūdens līmeņa pazemināšanas saskaņošanu Rīgas HES ūdenskrātuvē” (pielikumā Nr.3).

Ūdens līmeņa pazemināšana notiks pakāpeniski, atbilstoši Atļaujas Nr.RI10DU0026 1.5.4. punkta nosacījumiem, ievērojot pieļaujamo ūdens līmeņa pazemināšanas ātrumu, kas nepārsniedz 0.3 m/stundā līdz atzīmei 17.15 m (LAS)  un 0.2 m/stundā, zem atzīmes 17.15 m, bet līmeņa pazemināšanas ātrums diennaktī nepārsniegs 1.0 m.

AS „Latvenergo” cer uz situācijas izpratni pašvaldībā un lūdz  informēt iedzīvotājus un uzņēmumus par ūdens līmeņa pazemināšanu RHES ūdenskrātuvē augstāk minēto remontdarbu veikšanai, kā arī aicina ūdens līmeņa pazemināšanas periodu izmantot savām vajadzībām, piemēram, krastu nostiprināšanai, piestātņu izbūvei, pludmales zonu labiekārtošanai, sakopšanai un citām saistītām aktivitātēm.

Informē akciju sabiedrība “Latvenergo”

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

ATBALSS

ATBALSS

3 notikumi,

6 notikumi,

Marmadjūks

-

DZIESMAS PŪDERCUKURĀ

3 notikumi,

4 notikumi,

Mātes piens

6 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

Krāsainā pasaule

5 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

Zilās asinis

Zilās asinis

7 notikumi,

-

Marmadjūks

4 notikumi,

6 notikumi,

Stāstīšu Jokus

5 notikumi,

5 notikumi,

4 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Stand-up “Stāstīšu jokus”

4 notikumi,

PIDŽAMA SEŠIEM

3 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Ķiparu piparu rīta stunda

4 notikumi,

4 notikumi,

-

SADZIEDAM

4 notikumi,

Vāram ziepes

3 notikumi,