Veiks grozījumus Baldones novada teritorijas plānojumā, lai uzsāktu lokālplānojuma izstrādi nekustamajos īpašumos Baldonē daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves nodrošināšanai

Ķekavas novada dome šodien, 11.janvārī, sēdē atbalstīja veikt grozījumus Baldones novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam, lai uzsāktu lokālplānojuma izstrādi nekustamajos īpašumos Rīgas ielā 52, Baldonē (kadastra Nr. 8005 001 3503) un Ciršu ielā 2, Baldonē (kadastra Nr. 8005 001 3501) bijušo Baldones sanatorijas guļamkorpusu pārbūvēt par mūsdienīgu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku. Lokālplānojums Attīstītājam ir jāizstrādā 2 gadu laikā.

Kopš sanatorijas “Baldone” darbības izbeigšanas, sešas būves Rīgas ielā 52 un zeme Ciršu ielā 2 Baldonē (turpmāk – Īpašums) nav tikušas ilgstoši izmantotas. 2022.gada 5.decembrī Ķekavas novada dome saņēma iesniegumu no iepriekš minēto nekustamo īpašumu īpašnieka pilnvarotajām personām (turpmāk – Attīstītājs) ar lūgumu grozīt Baldones novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam. Attīstītājs ir sagatavojies turpmāko attīstības plānu, kuru plāno veikt pa kārtām. Ķekavas novada dome atbalsta veikt grozījumus Baldones novada teritorijas plānojumā, lai Attīstītājs bijušo Baldones sanatorijas guļamkorpusu var pārbūvēt par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku.

Ķekavas novada dome, izskatot saņemto iesniegumu, konstatē, ka Baldones novada teritorijas plānojums un Baldones sanatorijas parka detālplānojums neparedz Īpašumā realizēt daudzdzīvokļu dzīvojamo apbūvi, tādēļ, lai realizētu Attīstītāja iesniegto attīstības ieceri, nepieciešams atcelt Baldones sanatorijas parka detālplānojumu un izstrādāt jaunu lokālplānojumu, paredzot Īpašumam atbilstošu funkcionālo zonējumu.  Attīstītājs, izvērtējot plānošanas procesu alternatīvas, apņemas par saviem līdzekļiem nodrošināt lokālplānojuma izstrādes procesu un veikt nepieciešamos grozījumus Baldones novada teritorijas plānojumā 2013.-2024.gadam un atcelt 2007. gadā apstiprināto Baldones sanatorijas parka detālplānojumu.

Attīstītājs ir sagatavojis un Ķekavas novada domē iesniedzis attīstības ieceres koncepcijas skici un turpmāko attīstību plānu, kuru plāno veikt pa kārtām. Ņemot vērā ēkas apjomu un tehnisko stāvokli, Attīstītājs 1.kārtā paredz līdzšinējās ēkas (Baldones sanatorijas guļamkorpusa) pārbūvi mūsdienīgas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas funkcijai, nodrošinot autostāvvietas, atbilstošu teritorijas inženiertehnisko apgādi un apkārtnes labiekārtojumu. Labiekārtojuma izstrādes primārā nepieciešamība ir nodrošināt detālplānojuma izveidi, lai juridiski drīkstētu bijušo sanatorijas guļamkorpusa pārbūvēt par  daudzdzīvokļa dzīvojamo ēku.

Lokālplānojuma izstrādes uzsākšanai Attīstītājs ir veicis nepieciešamos priekšdarbus:

 • veikta teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana M 1: 500,
 • veikta sākotnējā situācijas priekšizpēte, izvērtējot teritorijas iespējas un potenciālu daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves funkcijai, tostarp pieprasīti un saņemti institūciju/inženierkomunikāciju turētāju tehniskie noteikumi,
 • veikta bijušā guļamkorpusa ēkas un vēsturiskās ārstniecības procedūru ēkas tehniskā stāvokļa apsekošana,
 • uzsākta guļamkorpusa ēkas pārbūves risinājuma priekšlikuma sagatavošanai piesaistot profesionālus arhitektus ar atbilstošu pieredzi un kvalifikāciju ( SIA “Diānas Zalānes projektu birojs”,
 • lokālplānojuma izstrādei piesaistīti speciālisti ar atbilstošu pieredzi un kvalifikāciju – konsultāciju uzņēmums SIA “Grupa93”,
 • veikta sākotnējā vizuālās ietekmes analīze (teritorijas apsekošana/fotofiksācijas).

Attīstītāja iesniegtais lokālplānojuma ierosinājums atbilst Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam  iekļautajām pamatnostādnēm, vadlīnijām un telpiskās attīstības perspektīvā iekļautajām vadlīnijām novada apdzīvojamās struktūras attīstībai.

Ķekavas novada dome uzdod Attīstītājam izstrādāt jaunu lokālplānojumu:

 • noteikt īpašuma Rīgas ielā 52, Rīgā funkcionālo zonu “Jauktas centra apbūves teritorija”;
 • teritorijas dienvidaustrumu daļā esošajam mežam ne mazāk kā 2ha platībā noteikt funkcionālo zonu “Dabas un apstādījumu teritorija”;
 • ja nepieciešams, galvenajiem transporta koridoriem noteikt funkcionālo zonu “Transporta infrastruktūras teritorija”;
 • lokālplānojuma izstrādē iekļaut lokālplānojuma pamatojumu, atbilstību ilgtspējas attīstības stratēģijai, risinājumu aprakstu, grafisko daļu un noteikt prasības teritorijas izmantošanai, kas nepieciešamas daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves un publiskās funkcijas nodrošināšanai;
 • saņemt nosacījumus un atzinumus no Valsts vides dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes, Veselības inspekcijas, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes, SIA “Latvijas valsts ceļi”, AS “Sadales tīkls”, SIA “Tet”, AS “Gaso” un SIA “Būks”.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma projekta apstiprināšanu un  publiskās apstiprināšanas uzsākšanu tiks publicēts informatīvajā izdevumā “Ķekavas novads” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, kā arī lokālplānojuma apstiprināšana un saistošo noteikumu izdošana tiks publicēta oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Administratīvā pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

ATBALSS

ATBALSS

3 notikumi,

6 notikumi,

Marmadjūks

-

DZIESMAS PŪDERCUKURĀ

3 notikumi,

4 notikumi,

Mātes piens

6 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

Krāsainā pasaule

5 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

Zilās asinis

Zilās asinis

7 notikumi,

-

Marmadjūks

4 notikumi,

6 notikumi,

Stāstīšu Jokus

5 notikumi,

5 notikumi,

4 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Stand-up “Stāstīšu jokus”

4 notikumi,

PIDŽAMA SEŠIEM

3 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Ķiparu piparu rīta stunda

4 notikumi,

4 notikumi,

-

SADZIEDAM

4 notikumi,

Vāram ziepes

3 notikumi,