Apspriešana par smilts un mālsmilts atradni “Dālderi 3”

Pamatojoties uz Baldones novada 2013.gada 9.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Baldones novada teritorijas plānojums 2013. – 2024.gadam” 65.1. un 65.2. punktu un Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.13/2021 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums” 144.punkta 144.5.apakšpunktu, 150. punktu un 152.punktu, Ķekavas novada dome ar 2022.gada 13.jūlija lēmumu Nr.22 nolēma publiskai apspriešanai nodot ieceri par derīgo izrakteņu iegūšanu nekustamajā īpašumā “Dālderi”, Baldones pagastā.

Iecere paredz smilts un mālsmilts iegūšanu nekustamajā īpašumā “Dālderi”, Baldones pagastā, Ķekavas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8025 002 0015 daļā. Transporta plūsma plānota pa pašvaldības ceļu “Arāju ceļš”, kas attēlots zemāk redzamajā attēlā ar zilu raustītu līniju.

Attēla sagatavošanā izmantota SIA “Jāņa sēta” karte

Publiskās apspriešanas laiks: no 2022.gada 8.augusta līdz 5.septembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2022.gada 22.augustā plkst. 17.30 ZOOM platformā.

Saite uz publisko apspriešanu:

https://us02web.zoom.us/j/86497826131?pwd=dWZLVWp2QmpLaXJZUmJudGhNSlBDZz09

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, e-pasts (elektroniski parakstītiem dokumentiem): novads@kekava.lv). Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā, tālr. 26678026.

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Attīstības un būvniecības pārvalde

22.08.2022.

 

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

ATBALSS

ATBALSS

3 notikumi,

6 notikumi,

Marmadjūks

-

DZIESMAS PŪDERCUKURĀ

3 notikumi,

4 notikumi,

Mātes piens

6 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

Krāsainā pasaule

5 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

Zilās asinis

Zilās asinis

7 notikumi,

-

Marmadjūks

4 notikumi,

6 notikumi,

Stāstīšu Jokus

5 notikumi,

5 notikumi,

4 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Stand-up “Stāstīšu jokus”

4 notikumi,

PIDŽAMA SEŠIEM

3 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Ķiparu piparu rīta stunda

4 notikumi,

4 notikumi,

-

SADZIEDAM

4 notikumi,

Vāram ziepes

3 notikumi,