Pašvaldība sniedz atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu Baldones pilsētā un pagastā  

Šā gada 9. janvārī Ķekavas novada pašvaldība saņēma iesniegumu, kurā Baldones pilsētas un pagasta iedzīvotāji un uzņēmēji, atsaucoties uz publiski izskanējušo informāciju par to, ka ir uzsākta atkritumu apsaimniekošanas sistēmas sakārtošana novada teritorijā, lūdz pašvaldību izskaidrot:

  1. kādas konkrēti normatīvo aktu normas nav tikušas ievērotas Baldones pilsētas un pagasta atkritumu apsaimniekotāja izvēlē, un kāpēc tās kļuvušas tik būtiskas līguma laušanai pusotru gadu pēc novada reformas īstenošanas, nevis jau 01.07.2021;
  2. kuri Ķekavas novada pašvaldības 31.05.2018 noslēgtā līguma Nr. 1-17.1/18/184 noteikumi pieļauj līguma grozīšanu tādā apmērā, ka pakalpojumu sniegšanu iespējams paplašināt par veselu, iepriekš pastāvējušu neatkarīgu novadu? Kā pašvaldība var par jauno atkritumu apsaimniekotāju visā Ķekavas novadā noteikt citu, konkrētu komersantu (Clean R) vēl pirms iepirkuma izsludināšanas un jauna līguma noslēgšanas;
  3. kādi būtiski apstākļi neļauj turpināt līgumu ar Ogres SIA “Marss” līdz jauna apsaimniekošanas pakalpojumu līguma noslēgšanai ar tādu pakalpojumu sniedzēju, kas būs uzvarējis publiskajā iepirkumā;
  4. vai vērtējot Baldones pilsētas un pagasta nodošanu Clean R apsaimniekošanā, ir ņemtas vērā iedzīvotāju intereses kvalitatīva un ekonomiski nesadārdzināta pakalpojuma saņemšanā;
  5. kāpēc Ogres SIA “Marss” līgums tiek pārtraukts pirms ir noslēdzies jauns publiskais iepirkums? Kādā veidā šis līgums ir apdraudējis vai šobrīd apdraud Baldones pilsētas un pagasta iedzīvotāju iespējas saņemt kvalitatīvu un savlaicīgu pakalpojumu;
  6. ņemot vērā, ka Ķekavas novada pašvaldība 2023. gadā plāno izsludināt jaunu atkritumu apsaimniekošanas publisko iepirkumu 2 gadus pirms 2018. gadā noslēgtā līguma termiņa beigām, lūdzam sniegt skaidrojumu, vai sadarbības pārtraukšana ar Clean R nerada juridiskus un finansiālus riskus pašvaldībai un attiecīgi arī iedzīvotājiem;
  7. kāpēc Ķekavas novada pašvaldības mājas lapā internetā uz šīs vēstules sagatavošanas brīdi (02.01.2023) nav iespējams atrast pie aktualitātēm nekādu informāciju par atkritumu apsaimniekošanas izmaiņām Baldones pilsētā un pagastā;
  8. kādas prasības tiks iekļautas jaunā publiskā iepirkuma tehniskajā specifikācijā, lai nodrošinātu ne tikai “saimnieciski izdevīgāko”, bet arī iedzīvotājiem kvalitātes un attieksmes ziņā atbilstošākā pretendenta izvēli;
  9. kad konkrēti tiks izsludināts jaunais iepirkums un kad sagaidāma līguma noslēgšana;
  10. lasot sarunas Facebook vietnē, iedzīvotāji saņem pretrunīgu informāciju par to, ko dara un zina deputāti. Citiem deputātiem ir informācija, citi sevi pasniedz par tik pat izbrīnītiem kā iedzīvotāji. Lūdzam sniegt atbildi, vai tiešām ievēlētie Ķekavas domes deputāti neko nav zinājuši un nezina par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas “sakārtošanu” Baldones pilsētā un pagastā.

Tāpat Baldones pilsētas un pagasta iedzīvotāji un uzņēmēji lūdz atbildes uz šiem jautājumiem publicēt pašvaldības interneta mājas lapā. Pašvaldības sagatavotās atbildes, lūdzu, skatīt šeit:

Ķekavas novada pašvaldībā, turpmāk – pašvaldība, 2023.gada 9.janvārī saņemts Baldones pilsētas un pagasta iedzīvotāju un uzņēmēju kolektīvais iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar kārtas numuru 1-6.1/23/149), turpmāk – iesniegums, kurā, ņemot vērā iesniegumā minēto, tiek lūgts izskaidrot un sniegt atbildes uz uzdotajiem jautājumiem par atkritumu apsaimniekošanu Baldones pilsētas un pagasta administratīvajā teritorijā.

Izvērtējot iesniegumā minēto, kontekstā ar pašvaldības rīcībā esošo informāciju, informējam, ka pašvaldība, kura pēc administratīvi teritoriālās reformas ir Baldones pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības funkciju pārņēmēja, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu, ievērojot spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos noteikto, 2022.gadā ir uzsākusi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas sakārtošanu novada teritorijā kopumā.

Šobrīd Baldones pilsētas un pagasta teritorijā atkritumu apsaimniekošana tiek nodrošināta, balstoties uz starp Ogres SIA “Marss” un Baldones pilsētas un lauku teritoriju domi 1999.gada 1.jūnijā noslēgto Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu Nr.36, turpmāk tekstā – apsaimniekošanas līgums. Apsaimniekošanas līgumam veikti divi grozījumi 2010. un 2011.gadā. Ne apsaimniekošanas līgums, ne apsaimniekošanas līguma grozījumi nesatur informāciju, ko nosaka par obligāti iekļaujamu līgumā Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumi Nr.546 “Noteikumi par minimālajām prasībām, kas iekļaujamas darba uzdevumā, pašvaldībai izraugoties sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, un atkritumu apsaimniekošanas līgumu būtiskie nosacījumi”. Attiecībā uz apsaimniekojamo teritoriju apsaimniekošanas līgumā izmaiņas nav veiktas. Pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas, līgumi ar iedzīvotājiem ir noslēgti visā Baldones pilsētas un pagasta administratīvajā teritorijā, bet, ne līgumu projekti, ne līgumu izpildes nosacījumi nav saskaņoti ar pašvaldību.

2010.gada 18.novembrī spēkā stājās Atkritumu apsaimniekošanas likums, turpmāk – likums, kura Pārejas noteikumu 12.punkta pirmais teikums noteica, ka līdz 2005.gada 26.jūlijam pašvaldības un sadzīves atkritumu apsaimniekotāja noslēgtais līgums par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu izbeidzas līgumā noteiktajā termiņā, savukārt, atbilstoši Satversmes tiesas 2012.gada 6.decembra spriedumam lietā Nr.2012-01-01, minētie līgumi, kontekstā ar likuma  Pārejas noteikumu 12.punkta otro teikumu, uzskatāmi par spēkā neesošiem no 2013.gada 1.jūlija.

Lai gan sākotnēji Baldones pilsētas ar lauku teritoriju dome apsaimniekošanas līgumu noslēdza uz konkrētu termiņu, t.i., līdz 2010.gada 31.decembrim, kas, 2010.gada 12.jūlijā noslēdzot vienošanos pie apsaimniekošanas līguma, tika pagarināts līdz 2011.gada 31.decembrim, Baldones novada dome, 2011.gada 15.novembrī noslēdzot vienošanos pie apsaimniekošanas līguma, apsaimniekošanas līgumu pagarināja uz nenoteiktu termiņu, t.i., līdz brīdim, kad iepirkuma procedūras rezultātā tiks izvēlēts atkritumu apsaimniekotājs, kas veiks atkritumu apsaimniekošanu Baldones teritorijā, kā rezultātā apsaimniekošanas līgums kļuva par tādu līgumu, kura darbības termiņš ir ierobežots ar likuma Pārejas noteikumu 14.punktā noteikto termiņu, t.i., to pašu 2013.gada 1.jūliju.

Baldones pašvaldība, lai izpildītu likuma Pārejas noteikumu 14.punktā noteikto, 2011.gada 9.septembrī iesaistījās koncesijas līguma nosacījumu izstrādē kopā ar Ogres novada pašvaldību, Ikšķiles novada pašvaldību, Lielvārdes novada pašvaldību un Ķeguma novada pašvaldību, kura līdz šim brīdim nav noslēgusies ar iepirkumu vai publiskās un privātās partnerības procedūru, kuras rezultātā tiktu noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu, līdz ar ko, faktiski no 2013.gada 1.jūlija atkritumu apsaimniekošana Baldones pilsētas un pagasta administratīvajā teritorijā tiek veikta prettiesiski, ko pašvaldībai ir pienākums novērst.

Papildus iepriekš minētajam, norādāms, ka pašvaldībā 2022.gada 23.decembrī ir saņemta vēstule no Ogres novada pašvaldības, kura 2011.gada 9.septembrī tika noteikta par vadošo pašvaldību koncesijas līguma nosacījumu izstrādē, kurā minēts, ka nepastāv vērā ņemamas indikācijas, ka līdz 2023.gada 30.jūnijam tiks izstrādāts un apstiprināts Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionālais plāns, kurā tiktu paredzēta Ogres novada pašvaldības un Ķekavas novada pašvaldības sadarbība kopēja atkritumu apsaimniekošanas līguma slēgšanā, un, ka šobrīd ir skaidrs, ka nav pamata atsaukties uz tuvākajā nākotnē plānoto koncesijas līgumu atkritumu apsaimniekošanā Baldones teritorijā.

Atbildot uz iesnieguma pirmo jautājumu, papildus iepriekš minētajam, norādāms, ka atkritumu apsaimniekošanai Baldones pilsētas un pagasta administratīvajā teritorijā ir jāatbilst visām likumā noteiktajām prasībām, īpaši ievērojot likuma 18.pantā noteikto, kas šobrīd netiek ievērots, un nav nozīmes tam, vai pašvaldība atkritumu apsaimniekošanas sistēmas sakārtošanu novada teritorijā kopumā ir uzsākusi 2021.gada 1.jūlijā vai arī 2022.gadā.

Atbildot uz iesnieguma otro jautājumu, pašvaldība vērš uzmanību, ka pašreiz nav pieņemts lēmums par to, ka pašvaldība slēgs līgumu ar  SIA “Clean R” vai ar kādu citu komersantu.

Atbildot uz nākamajiem jautājumiem, pašvaldība informē, ka pašvaldības domes 2023.gada 11.janvāra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.1 (prot.1) par izstāšanos no publiskās un privātās partnerības projekta (koncesijas “Atkritumu apsaimniekošanas tiesību nodošana Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma un Baldones novadu pašvaldību administratīvajās teritorijās”). Līdz ar to pašvaldība arī 2023.gadā turpina atkritumu apsaimniekošanas jomas sakārtošanu Baldones pilsētas un pagasta administratīvajā teritorijā un atbilstības nodrošināšanu likumā noteiktām prasībām. Lēmuma pieņemšana par izstāšanos no koncesijas nenosaka, ka līgums tiek pārtraukts līdz ar lēmuma pieņemšanu par izstāšanos no koncesijas. Saskaņā ar līguma nosacījumiem, līgums ir spēkā līdz brīdim, kad iepirkuma procedūras rezultātā tiks izvēlēts atkritumu apsaimniekotājs, kas veiks atkritumu apsaimniekošanu Baldones teritorijā.

Pašvaldība veic konsultācijas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Iepirkumu uzraudzības biroju par šī jautājuma iespējamiem risinājumiem, lai nodrošinātu pakalpojuma atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, t.i., kā juridiski korekti sakārtot šo jomu un noslēgt līgumu atkritumu apsaimniekošanai Baldones pilsētas un pagasta administratīvajā teritorijā, kas atbilstu likuma 18.pantā noteiktām prasībām.

Atbildot uz jautājumu par jauna iepirkuma izsludināšanu 2023.gadā (t.i. divus gadus pirms līguma termiņa ar SIA “Clean R” izbeigšanās), skaidrojam, ka 2023.gadā pašvaldība nav plānojusi izsludināt jaunu iepirkumu, jo iepirkuma līgums ar SIA “Clean R” ir spēkā līdz 2025.gada 1.septembrim, bet 2023.gada otrajā pusē pašvaldība plāno uzsākt dokumentācijas izstrādāšanu 2025.gada jaunajam atkritumu apsaimniekošanas iepirkumam. Uz doto brīdi pašvaldība nevar komentēt, kādas prasības tiks iekļautas tehniskajā specifikācijā, tas būs zināms procesa gaitā pie tehniskās dokumentācijas darba uzdevuma izstrādes. Jebkurā gadījumā, izstrādājot iepirkuma dokumentāciju, pašvaldība ņems vērā Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.546 “Noteikumi par minimālajām prasībām, kas iekļaujamas darba uzdevumā, pašvaldībai izraugoties sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, un atkritumu apsaimniekošanas līgumu būtiskie nosacījumi” noteiktās prasības. Attiecīgie Ministru kabineta noteikumi nosaka pašvaldībām vienādas pieejas izmantošanu, slēdzot līgumus ar apsaimniekotājiem un izvēloties tajos iekļaujamos nosacījumus. Ministru kabineta noteikumos īpaši noteikts, ka līgumu normām jābūt vienlīdzīgām, nediskriminējošām – gan līgumos starp apsaimniekotāju un pašvaldību, gan apsaimniekotāju un mājsaimniecību. Papildus tam, atkritumu apsaimniekotājam reizi gadā jāinformē pašvaldība par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldībā kopumā, atsevišķi izdalot ziņas par kopējo savākto atkritumu daudzumu, dalīto savākto atkritumu daudzumu, pārstrādei un reģenerācijai nodoto atkritumu daudzumu, kā arī informāciju par papildus izveidoto dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūru, sabiedrības informēšanu u.c. faktoriem.

Kā jau tika minēts iepriekš, pašvaldības administrācija pašreiz strādā pie tā, lai sakārtotu atkritumu apsaimniekošanas jomu un noslēgtu normatīvajiem tiesību aktiem līgumu par atkritumu apsaimniekošanu Baldones pilsētas un pagasta administratīvajā teritorijā.

Publikācija par atkritumu apsaimniekošanas izmaiņām Baldones teritorijā tika ievietota Ķekavas novada mājas lapā 2023.gada 4.janvārī, ar kuru ir iespējams iepazīties sadaļā: https://kekava.lv/nekategorizets/kekava-risina-atkritumu-jautajumu-baldone-iesaistot-varam-un-iub/

Saskaņā ar Iesniegumu likuma 6.panta pimo daļu, atbildi uz vairāku privātpersonu kopīgu iesniegumu nosūta tai privātpersonai, kura attiecīgo iesniegumu parakstījusi pirmā, ja iesnieguma iesniedzēji nav norādījuši citu privātpersonu.

Ņemot vērā to, ka iesniegumā ir norādīta persona, kurai atbildi tiek lūgts nosūtīt, atbilde tiek nosūtīta attiecīgajai personai.

Administratīvā pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Ķekavas novadpētniecības muzejā būs apskatāma izstāde “Mana kāzu kleita”

Saule mani mīl

3 notikumi,

-

Ķiparu piparu rīta stunda

3 notikumi,

-

Izrāde SKURSTEŅSKRĀPIS

3 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

3 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

3 notikumi,

3 notikumi,

Ielīgošanas meistarklase

6 notikumi,

ZIEDONIS ZIEDONĪ

Caur sidraba birzi gāju

2 notikumi,

3 notikumi,