Pieeja tiešsaistes videokonferencei par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Pieeja tiešsaites videokonferencei SIA “Ķekavas Dolomīts” plānotajai smilts un dolomīta ieguvei atradnē “Bērzumnieki 2020” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas ietvaros pieejama šeit:
https://us02web.zoom.us/j/89316028003?pwd=CKlpIQRmGuMoGxzrDIxuqTRKDKP824.1

Jau iepriekš tika ziņots, ka valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2021. gada 16. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. RI21SI0081 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu smilts un dolomīta ieguvei atradnē “Bērzumnieki 2020”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. Paredzētās darbības ierosinātāja ir SIA “Ķekavas Dolomīts” (reģ. nr. 40203142033, Firsa Sadovņikova iela 11-4, Rīga, LV-1003). Paredzētā darbība plānota zemes īpašumā “Bērzumnieki-1”, kadastra Nr. 80310130604, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. Paredzētā darbība ietver smilts un dolomīta ieguvi gan virs, gan zem gruntsūdens līmeņa ar ekskavācijas metodi. Dolomīts pirms ekskavācijas tiks drupināts/lauzts ar pneimatiskiem paņēmieniem.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. pantu ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) laika posmā no 2022. gada 27. jūnija līdz 2022. gada 1. jūlijam.

Laika posmā no 2022. gada 27. jūnija līdz 11. jūlijam par paredzēto darbību interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes  rakstot uz  e-pasta adresi: kristine.liepina@geoconsultants.lv

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 3. jūlijam.