Līdz 27. oktobrim izsludināta pieteikšanās centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai

Ķekavas novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus līdz 27. oktobrim pieteikties līdzfinansējumam dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Līdzfinansējuma apmērs privātpersonām ir līdz 2500 EUR, juridiskām personām – līdz 5000 EUR.

Līdzfinansējumu piešķir:

 • fiziskai personai, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz noteikumu 4.punkta prasībām atbilstošu nekustamo īpašumu un tās dzīvesvieta kārtējā gada 1. janvārī plkst. 00:00 bija deklarēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;
 • juridiskai personai, kura uz pārvaldīšanas līguma pamata apsaimnieko un pārvalda noteikumu 4.punkta prasībām atbilstošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, ja tai ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu ir piešķirtas tiesības vai uzdots pienākums nodrošināt pieslēguma izbūvi šai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai.

Prioritārās fizisko personu grupas līdzfinansējuma saņemšanai ir noteiktas šādas personu grupas, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

 • personai ir piešķirts trūcīgas personas statuss;
 • personai ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss;
 • personai ir 3 (trīs) vai vairāki bērni līdz 18 gadu vecumam (līdz 24 gadu vecumam (neieskaitot), kamēr viņš turpina iegūt vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību) un vismaz 3 bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;
 • persona ar invaliditāti vai kuras aprūpē ir persona ar invaliditāti;
 • politiski represēta persona;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
 • Afganistānas kara dalībnieks;
 • Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
 • pensionārs;
 • personai ir viens vai vairāki bērni līdz 18 gadu vecumam (līdz 24 gadu vecumam (neieskaitot), kamēr viņš turpina iegūt vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību) un kura (-u) deklarētā dzīvesvieta ir tajā pašā nekustamajā īpašumā, kuram tiek paredzēta pieslēguma izbūve.

Līdzfinansējuma apmērs:

 • līdzfinansējumu piešķir 100% apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām (noteikumu 5.punkts), bet ne vairāk kā 2500,00 EUR par viena nekustamā īpašuma (savrupmāja vai dvīņu māja) pieslēgumu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai;
 • līdzfinansējumu piešķir 5000,00 EUR, gadījumā, ja pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai izbūves rezultātā to varēs izmantot vēl ne mazāk kā divi nekustamie īpašumi, neskaitot līdzfinansējumu saņēmušās privātpersonas nekustamo īpašumu, vai, ja tiek pieslēgta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar vismaz trīs vai vairāk dzīvokļiem.

Kopējais līdzfinansējums 2023. gadā 56 000 EUR.

Iesniedzamie dokumenti. Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, privātpersona paziņojumā norādītajā termiņā pašvaldībā iesniedz:

 • pieteikumu (pieteikuma forma pieejama ŠEIT);
 • dokumenta kopiju, kas apliecina privātpersonas vai viņas ģimenes locekļu atbilstību noteikumu 7.4. – 7.8.apakšpunktos norādītajai kategorijai;
 • zemes robežu plānu, kurā ir atzīmētas esošās ūdensapgādes sistēmas un/vai kanalizācijas sistēmas (krājtvertnes), un vēlamā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai atrašanās vieta.

Līdz 2023. gada 27. oktobrim dokumenti jāiesniedz:

 • pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (Baložos, Uzvaras prospektā 1a; Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-9-1; Baldonē, Pārupes ielā 3);
 • elektroniski, sūtot uz e-pastu novads@kekava.lv (dokuments jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu).

Plašāk par līdzfinansējuma piešķiršanu un kārtību lasiet saistošajos noteikumos Nr. 14/2023 Par Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Izstāde “Dziesmu svētki Ķekavas novadpētniecības muzeja krājumā”

Laiks dziedāt

4 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

6 notikumi,

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

7 notikumi,

Savieši aicina

7 notikumi,

Jaunā sezona zvana! Pacelsi?

5 notikumi,

6 notikumi,

Koki sāk pielaikot rudeni

5 notikumi,

4 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Rudens tirgus Baložos

4 notikumi,

7 notikumi,

Katlakalna VII Starptautiskais folkloras festivāls “Rudenāji- 2023”

Aptiekārs Melhiors

9 notikumi,

Zeltknābītis

Danču vakars

4 notikumi,

6 notikumi,

-

CIGUN NODARBĪBAS

6 notikumi,

6 notikumi,

4 notikumi,