Ķekavas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli par starpgabala “Lusēni”, Baldones pagastā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu „Lūsēni”, Baldones pagastā, Ķekavas novadā ar kadastra apzīmējumu 8025 008 0226, platībā 0,57 ha.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, 17.darba vietā, vai Ķekavas novada pašvaldības interneta vietnē https://kekava.lv/wp-content/uploads/2022/11/10.atsavin-Luseni-Baldone.pdf.  Izsoles objekts ir brīvi pieejams apskatei dabā.

Pieteikumus izsolei var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi vineta.alvike@kekava.lv. Pieteikumam un pievienotajiem dokumentiem jābūt elektroniski parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un jāsatur laika zīmogs. Izsoles dalībniekus klātienē reģistrē Ķekavas novada pašvaldības telpās, Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-9-1, 17.darba vietā, iepriekš sazinoties pa tālruni 25450078. Reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2022.gada 22.decembrī plkst. 17:00.

Izsole tiek rīkota Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-9, Mazajā zalē (96.darba vieta) 2022.gada 27.decembrī plkst. 10:00.

Izsolāmā nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir 3280 EUR (trīs tūkstoši divi simti astoņdesmit euro), izsoles solis – 100 EUR (viens simts euro), nodrošinājums – 328 EUR ( trīs simti divdesmit astoņi euro).

Pirmpirkuma tiesības uz zemes starpgabalu var realizēt izsolāmajai mantai piegulošo zemesgabalu īpašnieki, kuru īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

Pieteikumus par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt 30 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas.

Maksāšanas līdzekļi – 100 % euro. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums līdz reģistrācijas pieteikumam iemaksājami AS SEB banka LV62UNLA0050014272800, Ķekavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048491, ar norādi: „Nodrošinājums par starpgabala “Lūsēni” izsoli”.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Pieaugušo kolektīvu un pulciņu nodarbības 2022./2023.g. sezonā Baložu pilsētas kultūras namā

Bērnu kolektīvu un pulciņu nodarbības 2022./2023. sezonā Baložu pilsētas kultūras namā

ATBALSS

ATBALSS

-

REDZES PĀRBAUDE

7 notikumi,

-

Svečturu rotāšanas darbnīca

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

6 notikumi,

6 notikumi,

Sveču liesmu sasildīti

7 notikumi,

6 notikumi,

-

Valentīna dienas darbnīca

10 notikumi,

-

Lielais Indiķis

Apsolūti sievišķīgi

6 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

MĀTES PIENS

10 notikumi,

Lielais Indriķis

-

Trušu kāposti

4 notikumi,

5 notikumi,

Marmadjūks

3 notikumi,

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS