Turpinās Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizācijas un Ķekavas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrāde

Stratēģijas un Attīstības programmas precizēto redakciju izstrāde notiks februārī/martā un atkārtotai publiskai apspriešanai precizētās redakcijas plānots nodot aprīlī.

Jau informējām, ka no 2021.gada 15.novembra līdz 2021.gada 14.decembrim vienlaikus  norisinājās Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizācijas projekta (turpmāk – Stratēģija) , Ķekavas novada Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam projekta (turpmāk – Attīstības programma) un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta publiskā apspriešana, kuras ietvaros notika divas iedzīvotāju sanāksmes 23.novembrī un 2.decembrī tiešsaistes platformā Zoom, kas  paralēli pārraidītas Ķekavas novada pašvaldības facebook kontā,  un aicinājām sabiedrību būt aktīviem, iepazīties ar apspriešanai nodoto dokumentu projektiem un sniegt priekšlikumus.

Janvārī Stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes vadības darba grupa, pašvaldības speciālisti un attīstības plānošanas dokumentu izstrādātāji izvērtēja saņemtos priekšlikumus, sagatavoja ziņojumu par Stratēģijas un Attīstības programmas publiskās apspriešanas rezultātiem ar secinājumu, ka apspriešanas laikā no sabiedrības un institūcijām saņemtie priekšlikumi un viedokļi ir būtiski, lai pieņemtu lēmumu par Stratēģijas un Attīstības programmas projektu precizēšanu un to  nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai.

Ziņojums tika skatīts visās Ķekavas novada domes komitejās un domes 2022.gada 2.februāra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.32. “Par aktualizētās Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekta un Ķekavas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam projekta precizēšanu”.

Publiskās apspriešanas laikā:

  • no privātpersonām un sabiedriskajām organizācijām tika saņemti 24 iesniegumi ar   ierosinājumiem un priekšlikumiem;
  • no institūcijām tika saņemts 21 atzinums un/vai viedoklis;
  • no Rīgas plānošanas reģiona saņemti atzinumi par Stratēģijas un Attīstības programmas projektiem ar Kritēriju izpildes vērtējumu tabulu par atbilstību RPR teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
  • kopā divās publiskās apspriešanas sanāksmēs piedalījās aptuveni 70 iedzīvotāji.

Ar ziņojumu par Stratēģijas un Attīstības programmas projektu publiskās apspriešanas rezultātiem, tostarp  ar iesniegtajiem atbalstāmajiem un neatbalstāmajiem priekšlikumiem, Stratēģijas un Attīstības programmas precizējamajās redakcijās, var iepazīties:

Informējam, ka Stratēģijas un Attīstības programmas precizēto redakciju izstrāde notiks februārī/martā un atkārtotai publiskai apspriešanai precizētās redakcijas plānots nodot aprīlī.

Pašvaldība vēlreiz izsaka pateicību aktīvajiem iedzīvotājiem un sabiedriskajām organizācijām par iesaisti Stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes procesā.

Atgādinām, ka 2021. gada sākumā tika uzsākta Ķekavas novada Ilgtpējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizācija un jaunas Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrāde. Publiskā iepirkuma rezultātā Ķekavas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA “Ķemers Business and Law Company” par  Ķekavas novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādi. Vides pārskata izstrādātāja ir Vides eksperte Inga Gavena.

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,