Piesakies līdzfinansējumam dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes sistēmai vai centralizētās kanalizācijas sistēmai

Līdz 12.novembrim var pieteikties līdzfinansējuma piešķiršanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes sistēmai vai centralizētās kanalizācijas sistēmai.

Līdzfinansējumu piešķir:

 • fiziskai personai, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz noteikumu 4. punkta prasībām atbilstošu nekustamo īpašumu un tās dzīvesvieta kārtējā gada 1. janvārī plkst. 0:00 bija deklarēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;
 • juridiskai personai, kura uz pārvaldīšanas līguma pamata apsaimnieko un pārvalda noteikumu 4. punkta prasībām atbilstošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, ja tai ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu ir piešķirtas tiesības vai uzdots pienākums nodrošināt pieslēguma izbūvi šai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai.

Prioritārās fizisko personu grupas līdzfinansējuma saņemšanai ir noteiktas šādas personu grupas, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

 • personai ir piešķirts trūcīgas personas statuss;
 • personai ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss;
 • personai ir 3 (trīs) vai vairāk nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18 gadiem, ar nosacījumu, ka vismaz 3 nepilngadīgo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;
 • persona ar invaliditāti vai kuras aprūpē ir persona līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti;
 • politiski represēta persona;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
 • Afganistānas kara dalībnieks;
 • Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
 • vientuļais pensionārs;
 • personai, kuras apgādībā ir bērns (-i) līdz 18 gadu vecumam, kura (-u) deklarētā dzīvesvieta ir tajā pašā nekustamajā īpašumā, kuram tiek paredzēta pieslēguma izbūve;
 • pensionārs.

 

Pieteikumus un citu nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši 2022. gada 30.marta Saistošajiem noteikumiem Nr.3/2022 “Par Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes sistēmai vai centralizētās kanalizācijas sistēmai” iesniegt līdz 2022. gada 12.novembrim, vienā no Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem (Baložos Uzvaras prospektā 1a; Ķekavā Gaismas ielā 19 k-9-1, Daugmalē “Salnās” vai Baldonē, Pārupes ielā 3, vai elektroniski e-pastā: novads@kekava.lv.

Ķekavas novada pašvaldības 2022.gada budžetā pieejams finansējums ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanas līdzfinansējumam kopā līdz 19 000,00 eiro.

Administratīvā pārvalde

07.11.2022.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,