Kā rīkoties, ja SIA “Clean R” neizved atkritumus saskaņā ar grafiku un noslēgto līgumu

Ķekavas novada pašvaldība periodiski saņem iedzīvotāju sūdzības par SIA “Clean R” noteikto pienākumu neizpildi saskaņā ar pašvaldības 2018.gada 18.maijā noslēgtā iepirkuma pakalpojumu līguma Nr.1-17.1/18/184 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ķekavā, Ķekavas pagastā, Baložos, Daugmales pagastā neizpildi – netiek izvesti atkritumi, aizbildinoties ar ziemas sezonas laikapstākļiem, ceļu segumu vai citiem apstākļiem.

Minētā līguma Tehniskajā piedāvājumā (4.pielikums) teikts, ka, rūpējoties par teicamu pakalpojumu kvalitāti, SIA “Clean R” ir izveidojis atkritumu savākšanas kvalitātes standartu, kas ietver arī trūkumu novēršanu saņemto sūdzību gadījumos par atkritumu neizvešanu atbilstoši noteiktajam grafikam.

Lai  pašvaldība varētu rīkoties atbilstoši līgumā noteiktajai kārtībai gadījumā, ja apsaimniekotājs nepilda Tehniskajā specifikācijā noteiktos uzdevumus, pārtrauc apsaimniekošanu vai veic to, būtiski novirzoties no paredzētā apjoma, kvalitātes un Tehniskā piedāvājuma, tad pašvaldības ieskatā iedzīvotāju (klientu) vairākkārtējas sūdzības ir SIA “Clean R” Tehniskajā piedāvājumā norādīto pakalpojuma īstenošanas kritēriju pārkāpums, par kuru pašvaldībai ir tiesības izvirzīt pretenzijas, piemērot līgumsodu vai  līguma izbeigšanas procedūru.

Lai uzlabotu atkritumu apsaimniekotāja darba efektivitāti, klientu apkalpošanas kvalitāti un nepieciešamības gadījumā atbilstoši konstatētu faktu par apsaimniekotāja pakalpojumu neatbilstošu izpildi, kas paredzēta ar atkritumu radītājiem – klientiem noslēgtajos līgumos, klientam nepieciešams noformēt pretenziju (veidlapa fakta konstatācijai ŠEIT), kas ir iesniedzama pašvaldībā (var sūtīt arī elektroniski parakstītu uz e-pastu novads@kekava.lv) , kuru kopā ar pašvaldības sastādītu aktu un paziņojumu pašvaldība nosūta apsaimniekotājam.

Pašvaldības Aktā jābūt fiksētam faktam, ka konkrētā vietā un konkrētā laikā nav tikuši izvesti sadzīves atkritumi, pastāvot arī pierādījumiem, ka tiem bija jābūt izvestiem, proti, pašvaldības rīcībā ir jābūt informācijai par to, ka sadzīves atkritumu radītājs ir noslēdzis līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, veicis līgumā noteiktajā kārtībā visus maksājumus, kā arī bija nodrošinājis atkritumu konteinera atrašanos specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā noteiktā laikā.

Savukārt par Baldones pilsētas un pagasta teritorijas sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pašvaldība noslēgusi līgumu Nr.1-17.1/23/568 ar SIA “Clean R” 2023.gada 21.septembrī un, iestājoties ziemas laikapstākļiem, iespējamas situācijas, kad  SIA “Clean R” nenodrošina nepārtrauktu pakalpojuma sniegšanu un neveic noteikto pienākumu izpildi savlaicīgi. Lai konstatētu pakalpojuma neizpildi  un izvērtētu klientu, kas noslēguši līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, sūdzību pamatotību, klientam nepieciešams noformēt pretenziju (veidlapa fakta konstatācijai   ŠEIT), kas ir iesniedzama pašvaldībā (var sūtīt arī elektroniski parakstītu uz e-pastu novads@kekava.lv), kuru kopā ar pašvaldības sastādītu aktu un pašvaldības līgumā paredzēto brīdinājumu, pašvaldība nosūta apsaimniekotājam, norādot termiņu saistību nepienācīgas izpildes novēršanai.

Publikācija sagatavota 2023.gada 29.novembrī

Īpašumu pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,