Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes kontakti

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
Kabineta nr.
E-pasta adrese
Vadītāja
Linda Zaķe
26459609
Vadītājas vietniece Aija Āre 29345624 aija.are@kekava.lv
Kultūras darba koordinators Ēriks Laime- Babris 28631033 eriks.laime-babris@kekava.lv
Izglītības procesu atbalsta vadītāja Vera Kļaviņa 28233615 vera.klavina@kekava.lv
Galvenā speciāliste izglītības jautājumos Ilze Lisovska 26549842 ilze.lisovska@kekava.lv
Galvenā speciāliste izglītības jautājumos Iveta Skodžus 26496152 iveta.skodzus@kekava.lv
Galvenā speciāliste izglītības jautājumos Vita Andžejevska 25461811 vita.andzejevska@kekava.lv
Galvenā speciāliste izglītības jautājumos Ilva Šembele 26465814 ilva.sembele@kekava.lv
Projektu koordinators Renārs Manuilovs 29323110 renars.manuilovs@kekava.lv
Tūrisma un jaunatnes darba koordinatore Elīna Diskača 25694228 elina.diskaca@kekava.lv
Tūrisma organizatore Agrita Grīnberga 25412566 agrita.grinberga@kekava.lv
Tūrisma organizatore Diāna Spertāle 27017333 diana.spertale@kekava.lv
Tūrisma organizatore Aiva Vancāne 27882355 aiva.vancane@kekava.lv
Tūrisma organizatore Irina Sietiņa  28692654 irina.sietina@kekava.lv
Jaunatnes lietu speciāliste Elizabeta Krēģere 26649477 elizabeta.kregere@kekava.lv
Jaunatnes darbinieks Armands Mežinskis armands.mezinskis@kekava.lv
Jaunatnes darbinieks Inga Larionova inga.larionova@kekava.lv
Jaunatnes darbinieks Kristīne Mača kristine.maca@kekava.lv
 Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes adrese: Skolas iela 2 (Jaunu ideju centrs), Ķekava, Ķekavas novads

Ķekavas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde:
Skolas iela 2 B, Ķekava, Jaunu ideju centra ēkas telpās

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja:
Linda Zaķe, (2.stāvs) tel. 26459609, linda.zake@kekava.lv

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietniece:
Aija Āre, (2.stāvs), tel. 29345624, aija.are@kekava.lv
(jautājumi par metodisko darbu, olimpiādēm, pedagoģiski medicīnisko komisiju,
darba plānu pasākumu un metodiskā darba nodrošināšanai u.c.)

Izglītības procesu atbalsta vadītāja:
Vera Kļaviņa, (1.stāvs), tel. 28233615, vera.klavina@kekava.lv
(jautājumi par pirmsskolas izglītības iestāžu darbu, bērnudārzu rindu, Valsts izglītības informācijas sistēmu;
pirmsskolas un obligātā skolas vecuma bērnu uzskaiti, skolēnu ēdināšanai paredzēto valsts un pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojuma uzskaite u.c.)

Galvenais speciālists izglītības jautājumos:
 Iveta Skodžus, (1.stāvs), tel. 26496152, iveta.skodzus@kekava.lv
(jautājumi par Aukļu datu bāzi, līgumi ar privātajām izglītības iestādēm par pirmsskolas izglītību un pamatizglītību, līgumi par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu, līgumi ar bērnu vecākiem par kompensāciju, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju apsekošana, līgumi par savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestādēs sniegtajiem pakalpojumiem u.c.)

Galvenais speciālists izglītības jautājumos
Ilva Šembele 26465814 ilva.sembele@kekava.lv
(jautājumi par speciālo programmu īstenošanu izglītības iestādēs, atbalsta personāla darbu, pedagogu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi iekļaujošās un speciālās izglītības jomās, pedagoģiski metodisko komisiju)

Galvenais speciālists izglītības jautājumos:
Vita Andžejevska, (1.stāvs), tel. 67847169, vita.andzejevska@kekava.lv
(jautājumi par Aukļu datu bāzi, norēķini ar privātajām izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, par bērnu reģistrāciju 1.klasei, par interešu izglītības un pieaugušo noformālās izglītības programmas licencēšanu, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju apsekošana u.c.)

Galvenais speciālists izglītības jautājumos:

Ilze Lisovska, 26549842, (2.stāvs), tel. ilze.lisovska@kekava.lv
(jautājumi par Zinātniski pētnieciskajiem darbiem, projektu “Latvijas skolas soma”, ESF projektu 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”)