Par starpgabala izsoli “Misa 22A”, Baldones pagastā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu “Misa 22A”, Baldones pagastā, Ķekavas novadā, ar kadastra apzīmējumu 8025 011 0574, 0.0608 ha platībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-9-1, 17.darba vietā, vai Ķekavas novada pašvaldības interneta vietnē https://kekava.lv/wp-content/uploads/2023/09/4.izsole-Misa-22A.pdf . Izsoles objekts ir  brīvi pieejams apskatei dabā.

Pieteikumu izsolei var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi vineta.alvike@kekava.lv. Pieteikumam un pievienotajiem dokumentiem jābūt elektroniski parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un jāsatur laika zīmogs. Izsoles dalībniekus klātienē reģistrē Ķekavas novada pašvaldības telpās, Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-9-1, 17.darba vietā, iepriekš sazinoties pa tālruni 25450078. Reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023.gada 25.septembris) un pārtraukta 2023.gada 25.oktobrī plkst. 17:00.

Izsole tiek rīkota Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavas novada pašvaldības administratīvās ēkas Sēžu zālē (97.darba vieta) 2023.gada 30.oktobrī plkst. 10:30.

Izsolāmā nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir 2000 EUR (divi tūkstoši euro), izsoles solis – 20 EUR (divdesmit euro), nodrošinājums – 200 EUR (divi simti euro).

Pirmpirkuma tiesības uz zemes starpgabalu var realizēt izsolāmajai mantai piegulošo zemesgabalu īpašnieki, kuru īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

Pieteikumus par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt 30 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas.

Maksāšanas līdzekļi – 100 % euro. Nodrošinājums līdz reģistrācijas pieteikumam iemaksājams Ķekavas novada pašvaldības, NMR kods 90000048491, norēķinu kontā AS “SEB banka” LV62UNLA0050014272800, maksājuma mērķī norādot: „”Misa 22A”, izsoles nodrošinājums”.

Īpašumu pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Uldis Krauze- GLEZNAS

7 notikumi,

7 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa tikšanās

6 notikumi,

9 notikumi,

-

PASAKU SARGI

11 notikumi,

Ziemassvētkus gaidot

6 notikumi,

6 notikumi,

6 notikumi,

7 notikumi,

BRĪNUMIŅŠ

Vietām gaidāms stiprs lietus

7 notikumi,

8 notikumi,

Kad Ziemassvētku miers…

-

EGLES IEDEGŠANA BALOŽOS

5 notikumi,

6 notikumi,

5 notikumi,

SALŪTS. KŪKA. LĪGOOO!!!

8 notikumi,

3 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

4 notikumi,

-

Koncerts SVĒTKIEM VIJOTIES

5 notikumi,

Pasaku balle