Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Akmeņsalas”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2022.gada 16.marta lēmumu Nr.15. “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Akmeņsalas”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr.9.), uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Akmeņsalas”, kadastra numurs 8070 005 0099, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – Atklāto telpu (zaļās) teritorijas Parku un rekreācijas teritorija (ZA2) un Satiksmes infrastruktūras teritorija (TL).

Ar lokālplānojumu plānots noteikt Mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM) funkcionālo zonējumu, Dabas un apstādījumu teritoriju (DA) un Transporta infrastruktūras teritoriju (TR).

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekava.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Ķiparu piparu rīta stunda

4 notikumi,

4 notikumi,

-

SADZIEDAM

4 notikumi,

Vāram ziepes

3 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

5 notikumi,

LIELDIENU BRĪNUMI KATLAKALNĀ

3 notikumi,

Saule spīd 24 stundas

MĀTES PIENS

5 notikumi,

Ozola mūžs

3 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

ODZIŅA

1 notikums,

2 notikumi,

2 notikumi,

-

Sapņu lēciens