Attīstības stratēģija un programma

Jaunveidojamā Ķekavas novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde 

 

Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam
1.sējums
2.sējums- izstrādes materiāli
Pielikums
Domes lēmums

Ķekavas novada attīstības programma 2014.-2020. gadam
1.sējums
2.sējums
3.sējums
Domes lēmums

Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam investīciju plāna 2022.gada aktualizācija
ĶEKAVAS NOVADA Attīstības programma 2014.-2020. gadam Investīciju plāns 2018.-2020.gadam (2022.gada aktualizācija)
Domes lēmums

Paziņojums par Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizācijas projekta un Ķekavas novada Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam projekta un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta  nodošanu publiskajai apspriešanai.

Uzsākts darbs pie jaunveidojamā novada attīstības plānošanas dokumenta (12.01.2021.)

Ķekavas novada domes lēmumi:

Baldones domes lēmumi par attīstības plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu


Aktualizētie rīcības un investīciju plāni 2016. – 2018. gadam
Rīcības plāns 2016.-2018. gadam (2018. gada aktualizācija)
Grozījumi Ķekavas novada domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.18 (protokols Nr.3) “Par Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam Rīcības plāna un investīciju plāna aktualizāciju”

Grozījumi Ķekavas novada domes 2019.gada 12.decembra lēmumā Nr.27 (protokols Nr.28) “Par Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadaminvestīciju plāna 2019.gada aktualizāciju”

Grozījumi Ķekavas novada domes 2019.gada 12.decembra lēmumā Nr.27 (protokols Nr.28) “Par Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadaminvestīciju plāna 2019.gada aktualizāciju” (publicēts 10.05.2021.)

Investīciju plāns 2018.-2020.gadam (2021.gada aktualizācija)
Investīciju plāns 2018.-2020.gadam (2019.gada aktualizācija)
Investīciju plāns 2018.-2020. gadam
Domes lēmums

Aktualizētie rīcības un investīciju plāni 2016. – 2018. gadam

Uzraudzības ziņojums par 2015. gadu
Rīcības plāns 2016.-2018.gadam 
Investīciju plāns 2016.-2018.gadam 
Domes lēmums 


Ķekavas novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns

Par Ķekavas novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna apstiprināšanu