Atbalsts apkures sezonā

No oktobra Latvijas iedzīvotājiem pieejama kompensācija par izdevumiem apkures sezonā saistībā ar straujo energoresursu cenu pieaugumu. Šajā sadaļā publicēti iesniedzamie dokumenti valsts un pašvaldības atbalsta saņemšanai, kā arī apkopotas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par izmaiņām rēķinos.

Valsts atbalsts iedzīvotājiem energoresursu cenu pieauguma kompensācijai

Atbalsts paredzēts divos virzienos:

 1. Atbalsta instrumenti visu ienākumu mājsaimniecībām energoresursu izmaksu pieauguma daļējai kompensācijai 
 2. Pasākumi mazaizsargātām iedzīvotāju grupām

Ir pieejams mājokļa pabalsts, valsts sociālie pabalsti noteiktām sociālajām grupām (iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem, senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušiem un ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti) un kompensācija mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, dabasgāzi, koksnes briketes, koksnes granulas un malku, kā arī centralizētās siltumapgādes pakalpojumu.  Ir pieejams atbalsts elektroenerģijas cenu kompensācijai, kā arī noteikts vienots dabasgāzes cenu slieksnis.

Atbalsts mājsaimniecībām, kas izmanto elektroenerģiju, dabasgāzi, koksnes briketes, koksnes granulas un malku, kā arī centralizētās siltumapgādes pakalpojumu

Mājsaimniecībām, kurām apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde

 • Atbalsta veids:
  • Kompensēs 50% no cenas, kas pārsniedz 68 eiro/MWh
 • Atbalsta periods:
  • No šā gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?
  • Piemēros automātiski rēķinos
 • Atbalsta veids:
  • Kompensēs 90 % no cenas, kas pārsniedz 150 eiro par MWh
 • Atbalsta periods:
  • No šā gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?
  • Piemēros automātiski rēķinos

Piemērs:

Ja siltumenerģijas tarifs būs 340 eiro par MWh, tad:

 1. 340 – 150 = 190; 190 x 0,9 = 171 eiro/MWh kompensēs valsts (90% kompensācija virs 150 eiro/MWh);
 2. 150 – 68 = 82; 82 x 0,5 = 41 eiro/MWh kompensēs valsts (50% kompensācija no 68 līdz 150 eiro/MWh);
 3. 171 + 41 = 212 eiro/MWh ir kopējā valsts kompensācija, ja tarifa likme būs 340 eiro/MWh. Galalietotājs tā rezultātā maksās tarifu 340 – 212 = 128 eiro/MWh. Tādējādi šī konkrētā piemēra gadījumā kopumā galalietotājam būs faktiski kompensēti 62% no kopējā siltumapgādes rēķina.

Mājsaimniecībām, kuras apkurē izmanto dabasgāzi 

 • Atbalsta veids:
  • Kompensēs 30 eiro/mWh (t.i. 0,030 eiro/kWh) lietotājiem, kuru mēneša patēriņš pārsniedz 221 kWh/mēnesī (21m3/ mēnesī)
 • Atbalsta periods:
  • No šā gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?
  • Piemēros automātiski rēķinos
 • Atbalsta veids:
  • Vienota dabasgāzes cenas sliekšņa noteikšana – mājsaimniecībām dabasgāzes tirgus cena tiek noteikta identiska regulētās dabasgāzes cenai – 108,7 eiro/MWh. Starpību starp tirgus cenu un 108,7 eiro/MWh segs valsts kompensācija.
 • Atbalsta periods
  • No šā gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?
  • Piemēros automātiski rēķinos

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto granulas vai briketes

 • Atbalsta veids:
  • Kompensēs 50% no izmaksām, kas pārsniedz 300 eiro/tonnu, bet ne vairāk kā 100 eiro/tonnu
 • Atbalsta periods:
  • No šā gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?
  • Jāiesniedz pašvaldībā maksājumu apliecinošs dokuments (maksimālais atbalsta apjoms 1 mājsaimniecībai – 10 tonnas)

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto malku

 • Atbalsta veids:
  • Kompensēs 50% no iegādes cenas, kas pārsniegs 40 eiro/ber.m3, bet ne vairāk par 15 eiro/ber.m3
 • Atbalsta periods:
  • No šā gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?
  • Jāiesniedz pašvaldībā maksājumu apliecinošs dokuments (maksimālais atbalsta apjoms 1 mājsaimniecībai – 35 ber.m3)
 • Atbalsta veids: 
  • 60 eiro pabalsts (ja malka iegādāta līdz šā gada 31. augustam un nav maksājumu apliecinošs dokuments)
 • Kā saņemt?

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto elektroenerģiju 

 • Atbalsta veids:
  • Kompensēs izmaksas par patēriņu virs 500kWh/mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh – 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 eiro /kWh, bet ne vairāk kā 0,100 eiro /kWh
 • Atbalsta periods:
  • No šā gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?

Atbalsts elektroenerģijas cenas pieauguma kompensēšanai

 • Atbalsta veids:
  • Visām mājsaimniecībām pirmām 100 kWh ik mēnesi tiks piemērota fiksēta maksa 160 eiro/MWh un valsts kompensēs atlikušo starpību līdz tirgus cenai.
 • Atbalsta periods:
  • No šā gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?
  • Piemēros automātiski

Atbalsts Latvijā dzīvojošiem senioriem, personām ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušām personām

 • Atbalsta veids:
  • Pabalsts 30 eiro mēnesī (ja Latvijā pieškirtās pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs nepārsniedz 300 eiro mēnesī(atmetot euro centus), pabalsts tiks piešķirts arī Latvijā dzīvojošām personām, kuras ir Latvijas piešķirtās piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti saņēmējas )
 • Atbalsta periods:
  • No šā gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam
 • Kā saņemt?
  • Piemēro automātiski, izņemot pensijas vecumu sasniegušām personām un personām ar invaliditāti, kurām Latvijā ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, kā arī personām ar invaliditāti, kuras ir Aizsardzības ministrijas, Satversmes aizsardzības biroja vai Militārās izlūkošanas un drošības dienesta izdienas pensijas saņēmējas. Šīm personām pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) vai Aizsardzības ministrijā.
 • Atbalsta veids:
  • Pabalsts 20 eiro mēnesī (ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir robežās no 301 eiro līdz 509 eiro (atmetot eiro centus) mēnesī)
 • Atbalsta periods:
  • No šā gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam
 • Kā saņemt?
  • Piemēro automātiski, izņemot pensijas vecumu sasniegušām personām un personām ar invaliditāti, kurām Latvijā ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, kā arī personām ar invaliditāti, kuras ir Aizsardzības ministrijas, Satversmes aizsardzības biroja vai Militārās izlūkošanas un drošības dienesta izdienas pensijas saņēmējas. Šīm personām pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums VSAA vai Aizsardzības ministrijā.
 • Atbalsta veids:
  • Pabalsts 10 eiro mēnesī (ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir robežās no 510 eiro līdz 603 eiro (atmetot eiro centus) mēnesī)
 • Atbalsta periods:
  • No šā gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam
 • Kā saņemt?
  • Piemēro automātiski, izņemot pensijas vecumu sasniegušām personām un personām ar invaliditāti, kurām Latvijā ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, kā arī personām ar invaliditāti, kuras ir Aizsardzības ministrijas, Satversmes aizsardzības biroja vai Militārās izlūkošanas un drošības dienesta izdienas pensijas saņēmējas. Šīm personām pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums VSAA vai Aizsardzības ministrijā.

 Mājokļa pabalsts 

 • Atbalsta veids:
  • Koeficienta palielinājuma rezultātā GMI slieksnis mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam ir 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 228 eiro pārējām personām mājsaimniecībā
 • Atbalsta periods:
  • Piemēro no šī gada 1. oktobra, atnes septembra rēķinus un aprēķina un piešķir mājokļa pabalstu uz turpmākajiem 3 vai 6 mēnešiem (var pārrēķināt, ja mainās situācija)
 • Kā saņemt?

Kas un kā var iesniegt iesniegumu? 

 • Mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks, īrnieks vai tiesiskais vadītājs.
 • Var iesniegt 1 vai vairākus iesniegumus visa atbalsta periodā, ievērojot limitus atbalstam.
 • Iesniegumu iesniedz elektroniski portālā e-pakalpojumi.lv.
 • Klātienē pašvaldībā norādītās vietās.
 • Iesniegumam pievieno mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu, ja attiecīgā informācija nav institūcijas rīcībā.
 • Pašvaldība ir pieņēmusi labvēlīgu lēmumu, ja 30 darbdienu laikā pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas, ir ieskaitīts atbalsts mājsaimniecībai.

Ķekavas novada Sociālā dienesta atbalsts
Mājokļa pabalsts

Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.

Kādas mājsaimniecības var pretendēt uz mājokļa pabalstu?

 • Mājsaimniecība, kura dzīvo savā īpašumā vai īrētā mājoklī un tur ir deklarējusi savu dzīvesvietu;
 • Mājsaimniecības uzkrājumi nepārsniedz 272 eiro;
 • Pieder ne vairāk kā viena automašīna (ja ģimenē ir bērni, tad ne vairāk kā divi transportlīdzekļi ar motoru);
 • Pieder ne vairāk kā pieci hektāri zemes , kā arī šim nekustamajam īpašumam funkcionāli piederīgas saimniecības ēkas;
 • Pēc rēķinu nomaksas paliek mazāk nekā 327 eiro pirmajai personai mājsaimniecībā un 228 eiro katrai nākamajai personai.

Kas jādara, lai saņemtu mājokļa pabalstu?

Lai saņemtu mājokļa pabalstu, viena no mājsaimniecībā deklarētām personām vēršas pašvaldības sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

 • Iesniegumu, kuru parakstījušas visas pilngadīgās personas mājsaimniecībā;
 • Mājsaimniecībā deklarēto personu ienākumus apliecinošus dokumentus (konta pārskatus, darba devēja izziņas par darba samaksu u.c.), aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju;
 • Mājokļa lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu (piem., īres līgumu);
 • Dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītos esošā mēneša izdevumus (komunālo maksājumu rēķins, veikto maksājumu kvīts, kurināmā iegādes kvīts u.c.);
 • Citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā šādus izdevumus:

 • par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
 • par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
 • ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Kāds ir mājokļa pabalsta apmērs?

Mājokļa pabalsts = GMI( garantēto minimālo ienākumu) sliekšņu summa mājsaimniecībai (pirmajai personai 327 eiro + 228 eiro katram nākamajai) +  faktiskie izdevumi mājoklim ievērojot normatīvus mājsaimniecības kopējie ienākumi.

1.piemērs

Atsevišķi dzīvojošam pensionāram, kam pensija ir 400 eiro, komunālo maksājumu summa ir 200 eiro, no kuriem normatīviem atbilst 160 eiro.

Mājokļa pabalsts būs 327 + 160 – 400 = 87 eiro.

2. piemērs

Ģimenē ir divi pieaugušie un divi bērni, kopējie ienākumi 1300 eiro, komunālie maksājumi 500 eiro, no kuriem normatīviem atbilst 450 eiro.

Mājokļa pabalsts būs 327 + 3*228 + 450 – 1300 = 161 eiri

3. piemērs (kad pabalsts nepienākas)

Darbspējīgas personas alga ir 800 eiro, komunālie maksājumi 300 eiro, kas nepārsniedz normatīvos noteikto.

Mājokļa pabalsts būs 327 + 300 – 800 = -173 eiro. Tas nozīmē, ka pēc mājokļa izdevumu samaksas paliek ienākumi, kas lielāki par GMI slieksni, un pabalsts nepienākas.

Laika posmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 31. maijam iesniegtos iesniegumus par materiālās situācijas izvērtēšanu, sociālās palīdzības pabalstu un trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanu izskata 40 darbdienu laikā pēc minētā iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas un pieņem lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt šo pabalstu.

Mājokļa pabalstu mājsaimniecībai piešķir ar mēnesi, kad saņemts personas iesniegums. 

Konsultācijai klātienē jāpiesakās iepriekš, zvanot pa tālruni:

 • Ķekavā – 26630328;
 • Baldonē – 25723161; 26533001;
 • Baložos – 28668235; 25631854;
 • Daugmalē- 29351095;
 • Mellupos -25605739.

Ķekavas novada Sociālais dienests

Biežāk uzdotie jautājumi par izmaiņām rēķinos saistībā ar energoresursu cenu kāpumu (skaidro SIA “Ķekavas nami”)
Sākot ar oktobri, iedzīvotāji, kas Ķekavā, Rāmavā, Katlkalnā un Valdlaučos izmanto SIA “Ķekavas nami” pakalpojumus, saņem rēķinus saskaņā ar jauno siltumenerģijas tarifu[1]. Lai nodrošinātu caurspīdīgu informāciju par izmaiņām rēķinos saistībā ar energoresursu cenu kāpumu, SIA “Ķekavas nami” pēc novada domes priekšsēdētāja Jura Žilko lūguma ir apkopojusi iedzīvotāju biežāk uzdotos jautājumus un sagatavojusi atbildes uz tiem. Ja neatrodat atbildi uz sev aktuālu jautājumu, lūdzu, iesūtiet to info@kekavasnami.lv, un mēs papildināsim zemāk atrodamo atbilžu klāstu.

NB! Uzziņai: kopējo rēķina summu veido patērētā ūdens, t.sk. siltā daudzums, apkure, kā arī saņemtais apsaimniekošanas pakalpojums. Ūdens un siltuma apjomu uzskaita ēkai kopumā un to nolasa no verificētiem plombētiem skaitītājiem. Samaksu aprēķina pēc spēkā esošā tarifa[2], summu izdalot uz dzīvokļu skaitu.

Informācija papildināta 24.10.2022.

Jautājums Atbilde
Kā notiek siltumenerģijas cenu aprēķins? Siltumenerģijas cenu aprēķina pēc SPRK apstiprinātās metodikas. Tarifa aprēķinā tiek ietverta kurināmā cena, nodokļi un siltumenerģijas ražošanas izmaksas (darbinieku algas, iekārtu amortizāciju u.c.).
Kā notiek ūdens uzsildīšanas cenas aprēķins un kas to ietekmē? Vēlamies informēt iedzīvotājus, kā tiek veikti aprēķini par ūdens uzsildīšanu un karstā ūdens cirkulāciju, kurus vistiešākajā veidā ietekmē dabas gāzes cena (Mwh).

Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 524 7. pielikumu, karstā ūdens cirkulācija tiek rēķināta 0,1 Mwh mēnesī uz 1 dzīvokli, neatkarīgi no tā vai dzīvokļa īpašnieks atrodas prombūtnē vai ir demontēts dvieļu žāvētājs.

PIEMĒRS

No 1. septembra 1 Mwh cena ir 279,51 EUR, tātad 0,1 Mwh = 27,95 EUR.

Kā piemēru minēsim konkrētu māju, kurā ir 55 dzīvokļi. Māja septembrī ir patērējusi 87.53 m3 karstā ūdens un 13.55 mwh siltumenerģiju, kas nodrošina cirkulāciju un ūdens uzsildīšanu.

Māja cirkulācijai kopā ir patērējusi 0.1 x 55 = 5.5 Mwh

Bet ūdens uzsildīšanai 13,55 – 5,5 = 8,05 Mwh vai 8,05 x 279,51 = 2250,06 EUR

Tātad 1m3 karstā ūdens izmaksā 2250,06 : 87,53 = 24,71 EUR

Mājas siltumenerģijas patēriņu ietekmē vairāki faktori – ūdens patēriņa daudzums, laika apstākļi, cauruļu stāvoklis, mājas lielums utt.

*visi aprēķini ir norādīti bez PVN.

279.51 EUR par MWh ir siltumenerģijas tarifs, kas balstīts uz kurināmā iepirkuma cenām biržā. To ir izskatījusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK), un tas stājās spēkā šā gada 1. septembrī. Šajā piemērā valsts kompensēs 90% no tās tarifa daļas, kas pārsniegs 150 EUR/MWh. Atbalsts tiks piemērots automātiski.

Kādēļ cena par ūdens uzsildīšanu un siltumenerģiju katru mēnesi ir atšķirīga? Cena par siltumerģiju atšķiras tad, ja SPRK tiek apstiprināts jauns siltumapgādes tarifs.

 

Ja siltumapgādes tarifs nemainās, tad katra mēneša siltumenerģijas patēriņš ir atkarīgs no siltā ūdens patēriņa apjoma, āra gaisa temperatūras, mājas siltuma zudumiem, iedzīvotāju ieradumiem (piem. ventilēšanu).

Kas iepērk kurināmo un pēc kāda principa? Kāpēc Ķekavā iepirkums ir par tik lielu summu? Kurināmo iepērk SIA “Ķekavas nami” reizi mēnesī, organizējot iepirkuma procedūru. Līgumslēgšanas tiesības tiek zemākās cenas piedāvājumam. Līdz š.g. jūnijam SIA “Ķekavas nami” dabasgāzi iepirka par 2020.gadā fiksētu cenu, kas bija ievērojami zemāka par š.g. dabasgāzes cenu. Līdz ar to, līdz šim SIA “Ķekavas nami” piemērojamais siltumenerģijas tarifs bija viens no zemākajiem Latvijā

Iepirkuma summu veido apjoms un vienības cena, kas pašlaik ir augsta.

Kāpēc SIA “Ķekavas nami” dabasgāzi nesāka iepirkt laicīgi? Esošais līgums ar AS “Latvijas Gāze” bija spēkā līdz 01.07.2022. Jūnijā SIA “Ķekavas nami” izsludināja cenu aptauju un saņēma piedāvājumu tikai no viena pretendenta – AS “Latvijas Gāze” (citiem tirgus dalībniekiem fiziski nebija gāzes). Šobrīd SIA “Ķekavas nami” katru mēnesi  veic cenu aptauju un izvēlas biržas tarifu, jo fiksētus piedāvājumus saņem tikai uz septembri un tie ir bijuši nesamērīgi augsti. Šobrīd biržā ir vērojama pozitīva tendence un visdrīzāk no novembra tarifu varēs samazināt. SIA “Ķekavas nami” precīzāk to uzzinās oktobra beigās, kad saņems biržas cenas indikāciju novembra mēnesim.
Kas ir SPRK, kas akceptē cenas? SPRK ir sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija jeb regulators, kuri cenas aprēķina pēc vienotas, apstiprinātas metodikas, kuru apstiprina SPRK Padome.
Kādēļ katrai mājai ir atšķirīga cena par siltumenerģiju un ūdens uzsildīšanu? Siltumenerģijas un ūdens uzsildīšanas cena katrai mājai ir atšķirīga. Cenu nosaka mājas tehniskais stāvoklis, siltināšana, veiktie uzlabojumi, tīklu garums un to kvalitāte. Dzīvokļa īpašnieki un māju vecākie, kuri vēlas uzzināt vairāk par iespējam sadarbībā ar SIA “Ķekavas nami” veikt māju siltināšanu, aicināti sazināties ar Edgaru Menci, e-pasts: edgars.mencis@kekavasnami.lv, tālr. 28336365 vai Raivo Lāci, e-pasts: raivo.lacis@kekavasnami.lv.
Kas būtu nepieciešams, lai samazinātu siltumenerģijas un ūdens uzsildīšanas cenu? SIA “Ķekavas nami” iedzīvotājiem iesaka veikt mājas komplekso renovāciju, lai samazinātu siltumenerģijas un ūdens uzsildīšanas cenu.
Kādas darbības no apsaimniekotāja puses ir veiktas, lai samazinātu siltuma izmaksas? Paredzot gāzes cenu palielinājumu un siltumenerģijas cenu sadārdzinājumu, SIA “Ķekavas nami” ir veikuši vairākus pasākumus:

1.Valdlaučos un Daugmalē ir sākts projekts apkures sistēmas pārejai: Valdlaučos – uz šķeldas apkuri un Daugmalē – uz granulu apkuri.

2.Ir noslēgts līgums par sašķidrinātās gāzes piegādi lielajām katlu mājām Ķekavā un Valdlaučos, kas šobrīd cenas ziņā ir lētāks variants nekā izmantot dabas gāzi.

Visi iepriekš minētie pasākumi radīs iespēju samazināt iedzīvotājiem siltumenerģijas tarifu.

SIA “Ķekavas nami” ilgtermiņā ir aicinājuši daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus vienoties par savu māju renovāciju. Uz doto brīdi renovētas ir tikai 9 daudzīvokļu mājas, kurām par siltumenerģijas patēriņu būs jāmaksā daudz mazāk.

Negatīvs iedzīvotāju balsojums par māju renovāciju bija sekojošām mājām:

·       Rīgas iela 36 k – 1;

·       Gaismas iela 19 k – 10;

·       Nākotnes iela 10.

Šobrīd SIA “Ķekavas nami” vadība rīko daudzdzīvokļu māju īpašnieku sapulces, lai aicinātu iedzīvotājus veikt siltumenerģijas taupības pasākumus.

Vai uz nākamo apkures sezonu plānotas kādas alternatīvas? SIA “Ķekavas nami” uz nākamo apkures sezonu izmantos jaunās katlumājas Daugmalē un Valdlaučos, papildus tam, aicina mājas iedzīvotājus vienoties par dzīvojamo ēku siltumapgādes sistēmu modernizāciju. Lai uzzinātu vairāk par iespējām sadarbībā ar SIA “Ķekavas nami” veikt siltumapgādes sistēmu modernizāciju, aicināti sazināties ar Edgaru Menci, e-pasts: edgars.mencis@kekavasnami.lv, tālr. 28336365 vai Raivo Lāci, e-pasts: raivo.lacis@kekavasnami.lv.
Kāds atbalsts tiek piešķirts iedzīvotājiem energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai? Iedzīvotāji no 2022. gada 1. oktobra var pieteikties valsts atbalstam energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai. Plašāk: https://bit.ly/3D7JRT8.

Kāds ir pašvaldības sniegtais atbalsts novada iedzīvotājiem? Pašvaldība organizē iesniegumu pieņemšanu energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai klientu apkalpošanas centros Ķekavā, Baložos, Baldonē un veic kompensāciju izmaksu. Tāpat pašvaldība ir palielinājusi garantētā minimālā ienākuma pabalsta koeficientu (plašāk par pabalstiem: https://bit.ly/3TAW3Rp).
Ko darīt, ja īpašumam juridiski nav veikta īpašnieka maiņa? Lai pārslēgtu līgumu ar SIA “Ķekavas nami” par dzīvokļa īpašnieka maiņu, aicinām sazināties ar Raivo Lāci, e-pasts: raivo.lacis@kekavasnami.lv vai Edgaru Menci, e-pasts: edgars.mencis@kekavasnami.lv, tālr. 28336365.
Vai par kavētu rēķinu apmaksu tiks aprēķināti kavējuma procenti? Sakarā ar pieaugošajām izmaksām komunālajiem pakalpojumiem, SIA “Ķekavas nami” no 01.09.2022. līdz šī lēmuma atcelšanai neaprēķinās kavējuma procentus klientiem par kavētu rēķinu apmaksu.

 

[1] Siltumenerģijas tarifu 279.51 EUR par MWh, kas balstīts uz kurināmā iepirkuma cenām biržā, ir izskatījusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK), un tas stājās spēkā šā gada 1. septembrī.

[2] Siltumenerģijas tarifs (1 MWh cena) iekļauj kurināmā iegādes cenu biržā, u.c. nodokļus.

20.10.2022.

Administratīvā pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Uldis Krauze- GLEZNAS

7 notikumi,

7 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa tikšanās

6 notikumi,

9 notikumi,

-

PASAKU SARGI

11 notikumi,

Ziemassvētkus gaidot

6 notikumi,

6 notikumi,

6 notikumi,

7 notikumi,

BRĪNUMIŅŠ

Vietām gaidāms stiprs lietus

7 notikumi,

8 notikumi,

Kad Ziemassvētku miers…

-

EGLES IEDEGŠANA BALOŽOS

5 notikumi,

6 notikumi,

5 notikumi,

SALŪTS. KŪKA. LĪGOOO!!!

8 notikumi,

3 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

4 notikumi,

-

Koncerts SVĒTKIEM VIJOTIES

5 notikumi,

Pasaku balle